Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MPRV SR pracuje na koncepcii, ktorá ochráni našu pôdu pred suchom

26-07-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) nepodceňuje otázku sucha. Aktívne sa venuje agende ochrany pôdy, pričom navrhuje zásadné riešenia na boj proti suchu a zlepšenia zadržiavania vody v krajine. Agendu zastrešuje štátny tajomník rezortu Martin Kováč. Za ostatný rok agrorezort podnikol a podniká v boji proti suchu tieto kroky:

  1. V októbri 2021 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan spolu s ďalšími trinástimi ministrami členských štátov EÚ požiadal troch eurokomisárov o vytvorenie spoločného legislatívneho rámca na ochranu pôdy v Európskej únii. Členským krajinám EÚ sme na pôde Stáleho zastúpenie SR v Bruseli predstavili naše odporúčania pre Európsky zákon o zdraví pôdy.
  2. Na jeseň 2021 MPRV SR vypracovalo koncept „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“. Ochrana, obnova pôdy a zadržiavanie vody v krajine totiž úzko súvisia s viazaním emisií oxidu uhličitého do pôdy, ochranou uhlíka v pôde, čo je kľúčové pre dosahovanie uhlíkovej neutrality a adaptáciu štruktúry krajiny na zmeny klímy. Koncepcia „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ spája globálne ciele a ponúka komplexné riešenia na ochranu krajiny pred suchom, horúčavami a degradáciou pôdy. Koncepcia ráta so zapojením vlastníkov a užívateľov pôdy do obnovy a udržiavania ekosystémových služieb pôdy a krajiny, čím prispejú k zníženiu rizík sucha a povodní, prispejú k obnove biodiverzity a zvýšeniu odolnosti krajiny na zmeny klímy. Finančne tieto aktivity pokryje Klimatický fond pre pôdu, ktorý je už v legislatívnom procese, v auguste bude v medzirezortnom pripomienkovaní.
  3. MPRV SR na základe tohto komplexného prístupu a v súlade s rozpracovaním Programového vyhlásenia vlády SR 2021 pripravuje pre oblasť hydromeliorácií materiál na rokovanie vlády SR, v ktorom predstaví „Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmeny klímy a zabezpečenie závlahovej vody v poľnohospodárstve“. Materiál by mal byť predložený na rokovanie vlády SR v septembri 2022.
  4. V rámci prípravy Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 bol zadefinovaný mechanizmus pre uplatňovanie nových krajinných prvkov v krajine, ktoré umožnia na poľnohospodárskej pôde vytvárať nové krajinné prvky, ktoré budú súčasťou oprávneného hektára. Strategický plán zavedie do praxe aj ekoschémy, ktoré prispejú k zlepšeniu štruktúry pôdy a krajiny, čím sa prispeje k zvýšeniu obsahu organického materiálu v pôde, a tým aj k zvýšeniu vodozádržnej kapacity pôdy.
  5. Naštartovali sme komunikáciu s domácimi výrobcami organických hnojív, ktorej cieľom je zvýšenie produkcie a uplatnenia organických hnojív v poľnohospodárstve, čo je priaznivé pre pôdu a prispeje to k zvyšovaniu vodozádržnej kapacity pôdy. 
  6. Pripravili sme novú výzvu na podporu realizácie spoločných zariadení a opatrení v katastroch obcí, ktoré majú zrealizované projekty pozemkových úprav. V rámci výzvy bude možné čerpať prostriedky na zriadenie potrebných opatrení na obecných pozemkoch, ktoré podporia obnovu biodiverzity, zlepšia zadržanie a využívanie dažďových vôd v krajine, umožnia dobudovať potrebné poľné cesty so zabezpečeným dobrým využívaním dažďových vôd v krajine.      
  7. V polovici júna 2022 sa predstavitelia MPRV SR zúčastnili veľtrhu pre odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia AQUA Trenčín 2022, kde prezentovali náš prístup v oblasti adaptácie na zmeny klímy a príležitosti pre zapojenie projektantov a inžiniering v pôdohospodárstve.
  8. V spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) hľadáme nový prístup k doteraz nevyužívaným plochám v správe SPF (tzv. biele plochy), ktorý umožní využiť tieto plochy na plnenie ekosystémových služieb (protierózne a vodozádržné opatrenia) a rozvíjať starostlivosť o krajinu.

Ďalej pracujeme na cestovnej mape obehového bio-hospodárstva, ktorej súčasťou je zlepšenie manažmentu pôdy a dažďových vôd v krajine, zabezpečenie dlhodobej produkčnej kapacity pôd. Agrorezort sa koncepčne venuje aj klimatickej akcii na pôde. MPRV SR pripravuje uvoľnenie dostupných finančných zdrojov na opatrenia, ktoré podporia zvyšovanie vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny, zlepšia kvalitu pôdy a zvýšia obsah organického materiálu v pôde.

V prvej fáze pôjde o otvorenie výzvy na podporu realizácie spoločných zariadení a opatrení, následne pôjde o realizáciu modelových vodozádržných opatrení na odvodňovacích kanáloch v pilotných lokalitách. Ďalšia výzva bude zameraná na vodozádržné opatrenia v lesoch. Od roku 2023 bude spustené využívanie ekoschém v poľnohospodárskej praxi.

Po vyhodnotení rezervy doteraz nevyčerpaných finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka podporíme realizáciu ďalších vodozádržných opatrení v lesoch a v poľnohospodárskej krajine vrátane podpory obnovy infraštruktúry závlah.

MPRV SR nepodceňuje ani komunikačné aktivity a realizuje komunikáciu zámerov s odbornou verejnosťou a s analytickými útvarmi ostatných rezortov.

MPRV SR v žiadnom prípade sucho nepodceňuje a pracuje na jeho zvládnutí do budúcna koncepčne.

Užitočné informácie:

Pôda je najväčší rezervoár vody a uhlíka v krajine.

Pôda predstavuje najväčší rezervoár vody na kontinentoch, je nosičom vegetačného krytu, stromov, a teda aj priestorom pre biodiverzitu a produkciu potravín, či energie. Je priestorom pôdnej biológie a úložiskom uhlíka. Stav pôdy a stav štruktúry krajiny určujú, akým spôsobom je využívaná dažďová voda. Kvalitná pôda, dobrá štruktúra pôdy a krajiny umožňuje zadržiavať a využívať dažďovú vodu oveľa efektívnejšie. Lepšie nasýti a doplní podzemné vody, doplní potrebnú pôdnu vlahu, ktorá je základom rastu vegetácie a poľnohospodárskej produkcie.

Znižovanie vodozádržnej kapacity pôdy je potrebné zastaviť a zároveň je potrebné obnoviť stratenú vodozádržnú kapacitu pôdy a krajiny.

Človek pri pretváraní krajiny a využívaní pôdy dlhé desaťročia znižoval vodozádržnú kapacitu pôdy a štruktúr krajiny. Vhodným využívaním pôdy je potrebné spomaliť a zastaviť plošné znižovanie vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny. Nevyhnutné je následné zvyšovanie vodozádržnej kapacity pôdy na opakované zdržiavanie a zadržiavanie dažďových vôd v krajine prostredníctvom realizácie vodozádržných a protieróznych opatrení, ako aj zlepšením obhospodarovania pôdy vo všetkých úsekoch katastrálneho územia obce – v lesoch, na poľnohospodárskej pôde, aj v zastavanom území. Ide o integrovaný prístup, pri ktorom je kľúčový integrovaný manažment dažďových vôd, ktoré sú primárnym zdrojom dopĺňania vôd v štruktúrach krajiny. Realizáciou vhodne naplánovaných adaptačných opatrení a udržateľných pôdohospodárskych postupov na pôde dokážeme znižovať riziká povodní a sucha. Vieme tak zvýšiť odolnosť krajiny na zmeny klímy a zvýšiť pripravenosť krajiny na lepšie využívania dažďových vôd, keď prídu zrážky a búrková činnosť.

Zlepšenie využívania dažďových vôd a protierózna ochrana pomáhajú v boji proti suchu.

Vzhľadom k týmto faktom predstavuje lesníctvo a poľnohospodárstvo plošne mimoriadne významné úseky krajiny, ktoré môžu prispieť k redukcii klimatických rizík, rizík sucha a povodní. MPRV SR preto pripravuje komplexné zlepšenie manažmentu dažďových vôd v krajine ako v lesoch, tak v poľnohospodárskej krajine ako aj na ostatných plochách, aby sme prispeli k obnove vodných zdrojov v území, naplnili ambície v oblasti životného prostredia, pôdohospodárstva a klímy. Za ostatné dekády bola vybudovaná rozsiahla odvodňovacia sústava (cca 450 000 ha), ktorá dodnes odvodňuje územie, dnes už neprimerane a zbytočne. Pripravujeme zmenu využitia celej odvodňovacej sústavy, ktorá prejde adaptáciou. Adaptívny manažment zabezpečí udržateľnú starostlivosť o kosenie a bežnú údržbu siete kanálov, adaptačné opatrenia naopak doplnia potrebné vodozádržné opatrenia, ktoré zásadne zlepšia udržanie dažďových a vnútorných vôd v krajine. Podporujeme aj obnovu základnej infraštruktúry závlahovej siete (závlahové kanály a čerpacie stanice), obnovu zdrojov závlahových vôd (malé vodné nádrže pre závlahy). Sieť kanálov bude slúžiť v krajine ako základ členenia na doplnenie nových krajinných prvkov. Adaptívny manažment umožní udržanie vody v krajine, riešenie potrieb závlahovej vody, ochrany biodiverzity a potrieb obcí súčasne.     


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood