Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Na pôde EÚ sa rokovalo aj o problémoch slovenského vidieka

16-11-2021

Začiatkom týždňa sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Milan Kyseľ. V rámci svojho vystúpenia prítomných informoval o náročnej situácii v sektore bravčového mäsa a o škodách v poľnohospodárstve spôsobovaných vlkom a medveďom.

Štátny tajomník MPRV SR M. Kyseľ počas rokovania poukázal na mimoriadne nepriaznivú situáciu najmä v sektore bravčového mäsa, ktorú okrem poklesu nákupnej ceny ošípaných zhoršujú aj pretrvávajúce obavy zo šírenia AMO a dodatočné náklady chovateľov vyplývajúce zo zvyšujúcich sa cien energií a kŕmnych zmesí. „Na Slovensku sa snažíme využiť všetky dostupné možnosti podpory z národných zdrojov na boj s AMO a hľadáme riešenia aj pre spracovateľský sektor. Európska komisia by však mala zohľadniť skutočnosť, že rozpočty členských štátov tento rozsiahly tlak už nebudú schopné ustáť a je preto nevyhnutná pomoc z jej strany“, uviedol počas rokovania štátny tajomník. Väčšina delegácií vyjadrila totožný názor a zhodli sa, že Komisia by mala predstaviť súbor opatrení zameraných na podporu sektora. Komisia prisľúbila dôkladné monitorovanie situácie. Prijatie výnimočných opatrení by mohlo byť zlým signálom pre sektor, pričom existujúce nástroje štátnej pomoci a programu rozvoja vidieka považuje za dostatočné.

Kyseľ počas zasadnutia tiež upozornil, že „v poľnohospodárskom sektore dlhodobo bojujeme s následkami škôd, ktoré spôsobili veľké mäsožravce. Plne chápeme dôležitosť ich ochrany, ale ich premnoženie má viacero negatívnych dopadov, ktoré musíme zhodnotiť a riešiť aj na tomto fóre.“ Slovensko s podporou rakúskej, českej, fínskej, nemeckej a rumunskej delegácie iniciovalo zaradenie tejto témy na rokovanie Rady. Podľa štátneho tajomníka MPRV SR je nevyhnutné hľadať dlhodobé praktické riešenia. Pomôcť by preto mohla aj harmonizácia metód dohľadu a monitorovania. Spolu s ostatnými ministrami Kyseľ vyzval Komisiu, aby sa problematike veľkých mäsožravcov naďalej venovala a zhodnotila možnosti manažovania ich stavu na celoeurópskej úrovni. 

Na zasadnutí delegácie, vrátane SR, schválili aj závery Rady k stratégii EÚ pre lesy. Kyseľ v diskusii pripomenul nezastupiteľnú úlohu lesníkov a obhospodarovateľov lesa pri zabezpečovaní ochrany a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Štátny tajomník sa na okraj Rady AGRIFISH zúčastnil aj podpisu slávnostnej deklarácie na oslavu 5. výročia BIOEAST Iniciatívy na Stálom zastúpení Maďarska v Bruseli. Ide o politickú iniciatívu krajín Vyšehradskej skupiny (CZ, HU, PL a SK), Bulharska, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska venovanú rozvoju biohospodárstva.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood