Facebook Statistics

Aktuality

Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2020-2026

16-03-2020

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v marci 2020 schválila materiál s názvom „Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2020-2026“. Materiál bol vypracovaný Národným lesníckym centrom vo Zvolene v spolupráci so štátnymi a neštátnymi lesníckymi subjektmi. Nadväzuje na vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho národného programu (prílohe 1), definuje priority, ciele a rámcové opatrenia pre nadchádzajúce obdobie, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí ochrana a reprodukcia genetických zdrojov lesných drevín v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi. Zámerom materiálu je, aby opatrenia na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov lesných drevín boli obsiahnuté v pripravovanom strategickom dokumente Národný lesnícky program Slovenskej republiky 2021-2030 „LESY PRE SPLOČNOSŤ“. Súčasťou materiálu je aj štatút banky semien lesných drevín (prílohe 2), ktorá vznikla na základe Pokynov Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o zriadení a prevádzke Banky lesného semena v Slovenskej socialistickej republike z roku 1987,  no jej činnosť nebola doteraz štatútom bližšie upravená.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood