Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nová enviroučebňa v Žiline

04-04-2019

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v spolupráci s poľskými lesníkmi z Nadleśnictwa Ujsoły vybudovali jedinečnú Lesoučebňu (enviroučebňu) priamo v meste Žilina. Lesníci dlhodobo vnímajú nedostatok vedomostí o lese a nízku mieru pochopenia práce lesníkov. Takto prinesú les medzi ľudí a ponúknu doplnkové vzdelávanie pre všetkých záujemcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik najprv realizovali z vlastných prostriedkov prestavbu nevyužitých priestorov OZ Žilina na enviroučebňu. V rámci mikroprojektu enviro-učebňu vybavili.

Akreditovaní slovenskí a poľskí lesní pedagógovia v rámci projektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ chcú prispievať ku skvalitneniu environmentálneho vzdelávania súčasných pedagógov, študentov – budúcich pedagógov ale aj širokej verejnosti. Miniprojekt bude prostriedkom k nadviazaniu partnerstiev medzi lesnými pedagógmi, pedagógmi vo všeobecnosti a verejnosťou, čo prispeje k výmene environmentálnych zručností a k zníženiu jazykovej bariéry v environmentálnej oblasti. Tie sa budú uskutočňovať počas úvodného seminára 26.3.2019 ako aj štyroch edukačných seminárov. Stanovené úlohy projektu budú riešené využitím skúseností a zručností lesných pedagógov. Predpokladá sa, že takto vytvorený edukačný priestor podnieti skvalitnenie cezhraničného stredoškolského a odborného vzdelávania v environmentálnej oblasti a vytvorí sa pevnejší vzťah pohraničného obyvateľstva v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva.

Cieľom mikroprojektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ schváleného minulý rok vo výzve Programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 je zvýšiť kvalitu stredoškolského systému vzdelávania súčasných pedagógov, študentov – budúcich pedagógov, ale aj širokej verejnosti v oblasti celoživotného vzdelávania environmentálnej výchovy. Plánovaný rozpočet mikroprojektu predstavuje hodnotu 36 517,47 € (z toho 85 % rozpočtu – 31 039,84 € bude poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5 % tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu – 1.825,87 € a 10 % predstavuje vlastné spolufinancovanie – 3 621,76 €).