Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nová rezolúcia OSN môže byť impulzom v boji proti globálnemu odlesňovaniu

17-05-2022

V New Yorku sa v minulý piatok skončilo sedemnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 17). Členské krajiny OSN sa dohodli na novej rezolúcii, ktorá má napomôcť pri plnení Strategického plánu OSN pre lesy. Jedným zo strategických cieľov tohto plánu je zastavenie úbytku výmery a degradácie svetových lesov do roku 2030.

Rokovania Fóra sa uskutočnili od 9. do 13. mája 2022 v hybridnom formáte, teda aj s fyzickou účasťou delegácií členských krajín v ústredí OSN v New Yorku. Výstupom celotýždňových rokovaní je nová rezolúcia, ktorej hlavným zámerom je zlepšiť realizáciu Strategického plánu OSN pre lesy. Tento plán je základným nástrojom medzinárodného spoločenstva v boji proti odlesňovaniu a degradácii lesov vo svete. Stanovil globálne ciele pre lesy, ktoré je potrebné naplniť do roku 2030.

Naliehavosť plnenia týchto cieľov je zjavná v kontexte krízy, ktorej čelí globálna spoločnosť – meniaca sa klíma, klesajúca biodiverzita, či dopady pandémie na hospodárstvo a ľudí. Súčasťou novoprijatej rezolúcie sú preto aj viaceré výzvy adresované krajinám na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré zlepšia príspevok lesov k potrebnej pozitívnej zmene. Rezolúcia preto vyzýva krajiny, aby pokračovali v realizácii trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a prostredníctvom informovania verejnosti zvyšovali spoločenské povedomie o environmentálnych, ekonomických a sociálnych prínosoch tohto konceptu pre spoločnosť. Zároveň vyzýva národné vlády, aby zahrnuli trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch do svojich vnútroštátnych opatrení zameraných na obnovu po pandémii Covid-19 a iných relevantných národných politík a stratégií. Rezolúcia bude predložená na schválenie Hospodárskej a sociálnej rade OSN.

„Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je potrebné vnímať ako trvalú aktívnu starostlivosť o lesy, a to vrátane ich ochrany. V niektorých opodstatnených prípadoch môže ísť aj o pasívnu ochranu, napríklad v prípade zvyškov vzácnych pralesov. Udržateľné hospodárenie v lesoch je preto jediný koncept, ktorý dokáže zabezpečiť všetky benefity, ktoré spoločnosť od lesov požaduje. Vrátane zachovania biodiverzity. Výzvou však ostáva zabezpečenie rovnováhy medzi týmito úžitkami, čo si často vyžaduje kompromisy a integráciu prístupov, keďže aj lesy majú obmedzenú kapacitu,“ uviedol pri tejto príležitosti Boris Greguška, expert z agrorezortu, ktorý zastupoval SR na tomto celosvetovom podujatí.

„Toto je výzva pre všetkých tých, ktorí sa o lesy dennodenne starajú a chránia ich. Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je dynamický koncept, ktorý zároveň musí reagovať na zmeny, ktoré sa dejú okolo nás. V našich podmienkach to napríklad znamená zvyšovanie podielu prírode blízkych postupov pri pestovaní lesa. To je odozvou na potrebu trvalej existencie lesa v podmienkach klimatickej krízy a klesajúcej biodiverzity,“ povedal Greguška. „S ohľadom na narastajúcu svetovú populáciu ľudstva však lesníctvo ostáva mozaikou rôznorodých prístupov, ktoré zabezpečujú plnenie množstva funkcií lesov v celej škále ekonomických, sociálnych a environmentálnych požiadaviek spoločnosti. To také prístupy, ako bezzásahovosť, nemôžu naplniť.“

Fórum o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF) je najvyššie postaveným orgánom v systéme tejto organizácie, ktorý sa zaoberá agendou lesov na globálnej úrovni v celom rozsahu ekonomických, environmentálnych a sociálnych aspektov. Poskytuje medzivládnu platformu pre globálny politický dialóg a tvorbu politík o lesoch. Základným dokumentom globálnej politiky o lesoch je Strategický plán OSN pre lesy na roky 2017-2030, ktorý bol prijatý Valným zhromaždením OSN 27. apríla 2017. Členmi Fóra je 197 krajín. Viac informácií na www.un.org/esa/forests.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood