Facebook Statistics

Aktuality

Obhospodarovatelia lesov môžu využiť navýšené finančné prostriedky

03-08-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila v júli 2020 na svojom webovom portáli aktualizáciu výzvy PRV SR 2014 -2020 č. 45/PRV/2020 pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Medzi takéto udalosti patrí aj negatívne pôsobenie škodlivých činiteľov (sucho, vietor, podkôrny hmyz) na lesy, ktoré je zosilnené v spojitosti s účinkami klimatickej zmeny.

Aktualizácia je zameraná predovšetkým na navýšenie prostriedkov alokovaných v uvedenej výzve z 3 mil. EUR na 8 mil. EUR. Tieto navýšené finančné prostriedky môžu využiť obhospodarovatelia lesov na činnosti súvisiace s obnovou takto postihnutých lesných porastov, konkrétne na činnosti súvisiace s prípravou plôch na zalesnenie (spočívajúcej napr. v odstraňovaní, uhadzovaní haluziny, odstraňovaní buriny, výseku krov), vlastným zalesňovaním (zahrňujúcom napr. aj nákup sadeníc, použitie hnojív, hydrogélov prispievajúcich k lepšiemu ujatiu) a oplocovaním založených kultúr (zahrňujúcim prácu, ako aj materiálové náklady). Náklady na uvedené činnosti budú naďalej uhrádzané formou stanovenej sadzby, a to pre:

  • prípravu  plôch na zalesnenie  - 620 EUR/ha,
  • zalesňovanie – 1 440 EUR/ha,
  • oplocovanie kultúr – 2 000 EUR/ha.

Výzva je naďalej vyhlásená ako otvorená, to znamená do vyčerpania alokovanej sumy na výzvu, upravuje sa taktiež termín pre uzavretie hodnotiaceho kola – predlžuje sa z posledného dňa mesiaca na každý posledný deň párneho mesiaca. Zároveň sa potencionálnym žiadateľom umožňuje v každom kole predložiť maximálne jednu žiadosť o nenávratný finančný príspevok, pričom celkový počet predložených žiadostí jedným žiadateľom je stanovený maximálne na tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zároveň pripravuje podklady pre vyhlásenie výzvy pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. Výzva  bude zameraná najmä na podporu umelej obnovy a výchovy lesov ochranných a osobitného určenia, budovanie tzv. občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesoch (náučné chodníky, odpočívadlá, cyklotrasy, ohniská, turistické značenie, ukážky lesných biotopov a p.), ako aj na opatrenia súvisiace s vytváraním vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho. Predpokladaná alokácia na realizáciu výzvy je vo výške 8 mil. EUR.        


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood