Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Opätovné napustenie bývalého závlahového kanálu pri Šali

27-07-2023

Hydromeliorácie, š. p. v spolupráci s miestnym poľovníckym združením a poľnohospodárskym družstvom zabezpečili opätovné napustenie 15 rokov nevyužívaného závlahového kanála neďaleko Šale. Voda z blízkeho Vodného diela Kráľová tak prinavrátila potrebnú vodu do 31,6 km dlhých kanálov v priľahlých poliach s rozlohou 10 015 ha.

Napustenie závlahového kanálu má prínos pre ekosystémy, poľnú zver, vtáctvo, prírodu a klímu v jeho okolí, ako aj zlepšenie vlahového režimu pôdy v spádovom území. Je zároveň aj podnetom pre ďalších poľnohospodárov, aby začali odoberať závlahovú vodu, ktorá je v danej lokalite dostupná z Vodného diela Kráľová. To v súčasnosti poskytuje závlahovú vodu pre cca 2 500 ha plochu, potenciál vybudovanej závlahovej sústavy však predstavuje využitie až na 25 000 ha pôdy.

Štátny podnik Hydromeliorácie z finančného príspevku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v hodnote 133 569 EUR opravil 5 stavidiel, čo umožnilo napustenie vetvy kanála aj v smere na mesto Šaľa. Projekt napustenia kanála pri Šali je praktickou ukážkou koncepčných opatrení agrorezortu na návrat vody do krajiny. Jedna skupina opatrení sa zameriava na zvýšenie využívania závlahovej infraštruktúry pre poľnohospodárstvo a pre krajinu všeobecne. Druhá časť opatrení rieši zadržanie vody v rámci bývalej odvodňovacej siete, čím sa definujú nové funkcie a úlohy tejto, v minulosti vybudovanej rozsiahlej infraštruktúry. Obe skupiny opatrení majú osobitý význam v čase meniacej sa klímy.

Odbornú záštitu nad projektom poskytol štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč., ktorý predstavil aj zámery rezortu v oblasti hydromeliorácií, ako aj nový materiál, ktorý bol prerokovaný a schválený na rokovaní vlády SR dňa 14.12.2022 pod názvom „Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku“.

Na Slovensku bola v minulosti vybudovaná rozsiahla odvodňovacia sieť na výmere zhruba 450 000 ha za účelom rozšírenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súčasne bola vybudovaná aj sieť závlahovej infraštruktúry. V dnešnej dobe klimatickej zmeny je primárnou úlohou udržať a zabezpečiť vodu v krajine pre obyvateľov, poľnohospodárstvo, lesy, priemyselnú výrobu, pre ekosystémy krajiny. Hydromeliorácie, š. p. v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR, je správca hydromelioračnej infraštruktúry - závlah aj odvodnenia. Pri závlahách je záujmom štátu a poľnohospodárov zvyšovanie výmery zavlažovanej plochy. Odvodňovacia sústava potrebuje adaptáciu a úpravy, ktoré začnú dažďové a vnútorné vody v krajine zadržiavať a zdržiavať, teda reguláciou zvyšovať objem a zásoby podzemných a povrchových vôd. Súčasne je možné rozšíriť doterajšiu základnú funkciu týchto odvodňovacích kanálov o nové funkcie: ekologické, komunálne, produkčné (akvakultúra, biomasa), rekreačné, či bezpečnostné.  S plánom agrorezortu na adaptáciu siete hydromelioácií sa stotožnila v decembri 2022 vláda, ktorá schválila materiál „Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku“.

Záznam reportáže RTVS


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood