Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

20-03-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v mesiaci marec 2019 vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2019-47.

Výzva je zameraná na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok stredných odborných škôl, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy a s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Výzva je určená pre zriaďovateľov stredných odborných škôl, odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia.

Aktivity, ktoré je možné prostredníctvom výzvy realizovať sú nasledovné:

 1. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre
  • praktické vyučovanie,
  • odborný výcvik, odbornú prax,
  • celoživotné vzdelávanie,
  • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
  • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,

  na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

 2. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • školského hospodárstva,

  súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy[1],

 4. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • školských hospodárstiev a internátov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 954 025 EUR s nasledovným rozdelením na jednotlivé územia:

[1] Informácia o inkluzívnom vzdelávaní je uvedená v prílohe 8 výzvy
[2] mestská funkčná oblasť, resp. UMR – príloha č.10 výzvy


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood