Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Aktuality

Oznam o ukončení kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme

29-10-2019

MPRV SR oznamuje žiadateľom o priame podpory, že boli ukončené kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme ďalej len  „DPZ“. Väčšina výsledkov bola dňa 18.10.2019 nahraná do GSAA. Odporúčame všetkým žiadateľom, aby si skontrolovali svoje hranice užívania, nakoľko mohli vzniknúť nové prekryvy s výsledkami kontroly. Rovnako bol v GSAA zverejnený aj aktuálny LPIS z kontrolovaných území. Žiadatelia vybraní na DPZ kontrolu nemôžu meniť výsledky kontroly a v prípade nezrovnalostí budú priebežne pozvaní na prerokovanie výsledkov na RP PPA. Žiadatelia, ktorí neboli vybraní na kontrolu DPZ a dostali sa do prekryvu s výsledkami z kontroly resp. vznikla iná nezrovnalosť na žiadosti (parcela mimo LPIS, iné nevalídne parcely z dôsledku výmeny LPIS) by si mali svoje hranice užívania skontrolovať a prípadné nezrovnalosti je možné riešiť prostredníctvom RP PPA.