Facebook Statistics

Aktuality

Oznam o vydaní jednotnej príručky k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre všetkých žiadateľov/prijímateľov čerpajúcich finančné prostriedky z eurofondov

26-05-2021

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej ako „MZ SR ako SO pre IROP“) oznamuje, že pre žiadateľov a prijímateľov je vypracovaný dokument „Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu VO a obstarávania“ (ďalej len „jednotná príručka k procesu VO“), ktorú vydal centrálny koordinačný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  

Jednotná príručka k procesu VO predstavuje metodický dokument, na základe ktorého žiadatelia a prijímatelia postupujú pri realizácii verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej ako „EŠIF“).

Jednotná príručka k procesu VO má záväzný charakter pre prijímateľa, okrem ustanovení, ktoré majú odporúčací charakter.

Výkon finančnej kontroly všetkých zákaziek bez ohľadu na finančný limit a postup, ktorý začal pred nadobudnutím účinnosti jednotnej príručky (t. j. vrátane doručených do 14. júna 2021) sa dokončí podľa pravidiel upravených v príručke k verejnému obstarávania

V súlade s jednotnou príručkou k procesu VO uvádzame, že procesný postup zadávania zákazky, špecifický pre zákazky financované z EŠIF (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO), ktorý bol začatý pred nadobudnutím účinnosti tejto príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v „Príručke k procesu verejného obstarávania“ vydanej MZ SR ako SO pre IROP resp. v Systéme riadenia EŠIF, verzia 10, ktoré boli platné a účinné v čase začatia postupu zadávania zákazky.

Jednotná príručka k procesu VO nadobudla  platnosť dňom jej podpisu (13. mája 2021) a účinnosť dňa 15. júna 2021. Príručka bude zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk a zároveň bude zverejnená aj na webovom sídle MZ SR ako SO pre IROP https://www.mpsr.sk/?navID=403. Otázky k procesu VO môžu žiadatelia/prijímatelia zasielať na e-mailovú schránku [email protected]. Otázky a odpovede zaslané na uvedenú e-mailovú schránku budú zverejňované na uvedenom linku https://www.mpsr.sk/?navID=403.

Nadobudnutím účinnosti jednotnej príručky k procesu VO prestáva platiť príručka k procesu VO ŠC 2.1.2 a 2.1.3 vydaná MZ SR ako SO pre IROP.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood