Facebook Statistics

Aktuality

Oznam o vyhlásení výzvy pre organizácie záchrannej zdravotnej služby MZ SR

14-06-2021

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 14. júna 2021 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19“ a kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2021-72.

Výzva je určená pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, a to pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR a pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.

Na výzvu je alokovaných 23 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva spolu s ďalšou dokumentáciou je zverejnená na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376.

Vyhlásená výzva sa realizuje v rámci schémy štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19 (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného hospodárskeho záujmu“)  č. ŠP SVHZ - 1/2021“.

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy sú žiadateľom o finančný príspevok poskytované písomne alebo prostredníctvom osobných konzultácií odo dňa zverejnenia výzvy až do jej uzatvorenia.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood