Facebook Statistics

Aktuality

Oznam o vyhlásení výzvy pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti MZ SR

14-06-2021


Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 14. júna 2021 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom: „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“ s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2021-71.

Oprávnenými žiadateľmi sú zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 bodu 1 a 2 s výnimkou tých ktoré už dostali príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC214-2020-61.

Vyhlásená výzva sa realizuje v rámci schémy de minimis SVHZ DM – 16/2020.
Na výzvu je alokovaných 5 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva spolu s ďalšou dokumentáciou je zverejnená na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376.

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy sú žiadateľom o finančný príspevok poskytované na e-mailovej adrese: [email protected].
SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava.

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood