Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam o zverejnení 32. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy

18-07-2018

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  dňa 19.07.2018 zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32.

Hlavným zameraním výzvy je zlepšenie kvality vozidlového parku prímestskej a mestskej autobusovej dopravy prostredníctvom nákupu nových vysokoenvironmentálnych, nízkopodlažných autobusov.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 9 425 754 EUR (zdroj EÚ), pričom výzva je otvorená pre územia RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Prešovského kraja a MFO Prešovského kraja. 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj (zdroj EÚ) Alokácia pre RIÚS (zdroj EÚ) Alokácia pre MFO[1] (zdroj EÚ)
Trnavský 1 225 754 1 225 754 N/A
Trenčiansky 1 971 181 1 971 181 N/A
Prešovský 6 228 819 2 444 745 3 784 074
SPOLU 9 425 754 5 641 680 3 784 074

 

Oprávnení žiadatelia:

a) mesto, samosprávny kraj,

b) fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),

c) subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém

Oprávnené aktivity:

a) nákup resp. náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi[2] spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry


[1] mestská funkčná oblasť – príloha č. 8 výzvy

[2] Podporované budú projekty nákupu a náhrady prostriedkov verejnej mestskej a prímestskej autobusovej dopravy autobusmi , ktoré prispejú k naplneniu záväzkov vyplývajúcich zo smernice EP a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch, a zároveň smernice EP a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe ako aj národnej Stratégie pre redukciu PM10.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood