Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

10-07-2018

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejňuje dňa 10.07.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Základným princípom tejto výzvy je podpora vzniku nových a existujúcich sociálnych služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 484 458 EUR (zdroj EÚ).

Samosprávny kraj

Alokácia na kraj

(zdroj EÚ)

Alokácia pre RIÚS

(zdroj EÚ)

Alokácia pre MFO[1]

(zdroj EÚ)

Bratislavský

2 000 000

429 322

1 570 678

Trnavský

2 656 250

2 656 250

0

Nitriansky

1 625 000

1 200 000

425 000

Trenčiansky

1 400 000

900 000

500 000

Banskobystrický

1 600 000

800 000

800 000

Žilinský

2 208 708

1 840 590

368 118

Prešovský

1 000 000

1 000 000

0

Košický

994 500

850 000

144 500

SPOLU

13 484 458

9 676 162

3 808 296

[1] Mestská funkčná oblasť – príloha č.8 výzvy

  • Oprávnení žiadatelia v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú v sociálnych službách:
    obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy), právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom, iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.
  • Oprávnené aktivity: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku  v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood