Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam pre hospodárske subjekty a obchodníkov, ktorí umiestňujú na trhu Európskej únie komodity hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmu olejnú, kaučuk, sóju a drevo a výrobky z nich

23-01-2024

Oznam pre hospodárske subjekty a obchodníkov, ktorí umiestňujú na trhu Európskej únie komodity hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmu olejnú, kaučuk, sóju a drevo a výrobky z nich uvedené v prílohe I NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010 (nariadenie o odlesňovaní)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115&qid=1705667106820.

Nariadenie o odlesňovaní sa začne vykonávať 30. decembra 2024. Informácie k vykonávaniu nariadenia sú uverejnené na stránke Európskej komisie https://green-business.ec.europa.eu/implementation-eu-deforestation-regulation_en?prefLang=sk . Informácie obsahujú odpovede na často kladené otázky, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti pôvodu komodít a produktov z nich vyrobených, rozsahu nariadenia, povinností hospodárskych subjektov, obchodníkov a príslušných orgánov určených na vykonávanie dozoru súladu s nariadením, definícií, náležitej starostlivosti, referenčného porovnávania krajín, podpory vykonávania nariadenia, časových osí účinností nariadenia a odpovede na ďalšie otázky.

Informácie k vykonávaniu nariadenia obsahujú aj programy, prezentácie a súhrnné záznamy zo zasadnutí Platformy viacerých zainteresovaných strán pre ochranu a obnovu svetových lesov, ktorá bola zriadená za účelom prípravy a implementácie nariadenia o odlesňovaní.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood