Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR o povinnosti registrovať včelstvá

03-04-2008

aktualizované 17.4.2008

V súlade s § 19 ods. 1 a § 37 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti vyplýva včelárom povinnosť registrovať včelstvá v centrálnom registri včelstiev.

Keďže na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva SR počítačovú databázu pre centrálny register včelstiev prevádzkuje Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, žiadame včelárov (fyzické aj právnické osoby), aby zaregistrovali svoje včelstvá na uvedenom pracovisku.

Vyplnený vzor hlásenia o počte včelstiev, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 a vzor registrácie chovu včiel, príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 82/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev je potrebné zaslať v termíne do 30. apríla 2008 na Ústav včelárstva Liptovský Hrádok. Vzor hlásenia o počte včelstiev musí obsahovať počet včelstiev k 15. aprílu 2008.

Počet včelstiev evidovaný v centrálnom registri včelstiev bude základom pre výpočet

  1. dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa § 2 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na  všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov,
  2. dotácie na včelstvá podľa §10 nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 369/2007 Z.z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood