Facebook Statistics

Aktuality

Oznámenie o aktualizácii výzvy pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2022

10-01-2022

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 aktualizovala Výzvu č. 51/PRV/2021 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Aktualizovaná výzva je zverejnená na webovom sídle PPA: PPA / Projektové podpory   / Implementácia programov  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 4  / Podopatrenie 4.2   / 51/PRV/2021

Výzva sa aktualizuje predovšetkým z dôvodu zvýšenia intenzít pomoci pre dané podopatrenie, ktoré bolo zo strany MPRV SR predložené Európskej komisii v rámci 9. modifikácie PRV SR 2014 - 2022. Zvýšenie intenzity pomoci v danom podopatreni sa odvíja od pravidiel vzťahujúcich sa na štátnu pomoc, konkrétne od novej mapy regionálnej pomoci, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2022. V prípade PRV SR 2014 – 2022 nová mapa regionálnej pomoci viedla k prijatiu dodatkov k schémam a tiež k súvisiacej úprave v podmienkach podopatrenia v časti intenzít pomoci.

Aktualizácia výzvy sa taktiež týka doplnenia organizácií výrobcov ako oprávnených žiadateľov, čo je relevantné najmä vo vzťahu k odbytu poľnohospodárskych produktov.

Vo výzve sa tiež upresňujú pravidlá pre elektronické zasielanie žiadosti a príloh k žiadosti, v prípade prekročenia kapacity elektronicky odoslanej správy.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood