Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu štyroch členov dozornej rady Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: lesnícke, poľnohospodárske, technické, veterinárne, ekonomické alebo právnické

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnej úpravy v oblasti lesného hospodárstva (zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov vydaných na jeho základe); znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; znalosť právnej úpravy v oblasti správy majetku štátu a v oblasti usporiadania pozemkov a úprave vlastníckych vzťahov k pôde (zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov); zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace doručte do 30 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood