Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

05-09-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu členov dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa lesníckeho, poľnohospodárskeho, technického, veterinárneho, ekonomického alebo právnického zamerania

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov z oblasti pôdohospodárstva, osobitne týkajúce sa chovu koní; všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; morálna bezúhonnosť

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace doručte do 30 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood