Facebook Statistics

Aktuality

Oznamy o vypracovávaní strategických dokumentov - programové dokumenty pre programy cezhraničnej spolupráce 2007-2013

10-05-2006

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR oznamuje, že v súvislosti s vypracovávaním strategických dokumentov programov cezhraničnej spolupráce pre roky 2007-2013 má verejnosť možnosť doručiť písomné stanovisko k oznámeniu z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé programy v termíne do 25.5.2006


Dokumenty na stiahnutie:

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood