Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Podporíme tých, čo dbajú na verejnoprospešné funkcie lesov

09-10-2017

Pripravili sme vyhlášku o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. Jej cieľom je motivovať obhospodarovateľov lesov, aby uplatňovali prírode blízke a trvalo udržateľné hospodárenie. Uplatňovať sa má v takých lesoch, kde primárnym cieľom nie je zisk, ale plnenie verejnoprospešných a mimoprodukčných funkcií lesov.

  • Lesy plnia nielen produkčné, ale aj environmentálne a celospoločenské funkcie
  • Motivácia pre obhospodarovateľov lesov, aby uplatňovali prírode blízke a trvalo udržateľné hospodárenie
  • Celkovo budú k dispozícii 2 milióny eur, s priemernou sadzbou na hektár vo výške 5,56 eur

„Lesy slúžia nielen ako zásobáreň dreva, ale plnia aj významné ochranné, environmentálne a  celospoločenské funkcie. Verejnosť dosť často považuje tieto mimoprodukčné funkcie lesov za samozrejmosť, ktorá si nevyžaduje osobitné úsilie alebo pozornosť. Faktom ale je, že aj o tieto lesy sa treba starať a stojí to nemalé peniaze. Uvedomujeme si dôležitosť takýchto lesov a chceme podporiť tých, čo sa o na starajú. To bolo dôvodom, prečo sme pripravili sme vyhlášku o poskytovaní finančnej podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,“ vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) Gabriela Matečná.

Cieľom vyhlášky je motivovať obhospodarovateľov lesov, aby hospodárili trvalo udržateľným spôsobom a uplatňovali prírode blízke hospodárenie, ktorých primárnym cieľom nie je zisk, ale plnenie verejnoprospešných a mimoprodukčných funkcií lesov.     K dispozícii budú 2 milióny eur a podporu bude poskytovať Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Odmena pre obhospodarovateľa lesa zo strany štátu bude určená na poskytovanie netrhových úžitkov.

Ako sa bude podpora vyplácať, vysvetľuje Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu MPRV SR: „Podpora sa bude obhospodarovateľovi lesa poskytovať za trvalo udržateľné hospodárenie, ktoré vedie k požadovanej kvalite lesa a schopnosti plniť verejnú objednávku. V prípade lesov, v ktorých sa uplatňoval princíp prírode blízkeho hospodárenia, bude sadzba zvýšená na jeden hektár lesných pozemkov o polovicu.“

Žiadateľom o podporu môže byť osoba, ktorá je evidovaná ako obhospodarovateľ lesa v programe starostlivosti o lesy v čase predloženia žiadosti o podporu. Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom. Priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 EUR. MPRV SR odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150. Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood