Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Poľnohospodári môžu od dnes predkladať žiadosti o priame platby

10-04-2017
  • Poľnohospodári môžu predkladať žiadosti o priame podpory na rok 2017
  • Predkladanie žiadostí od 10. apríla do 15. mája 2017
  • Žiadosti sa podávajú na niektorom z príslušných 17 regionálnych pracovísk PPA

„Všetkým žiadateľom odporúčame, aby si dôkladne naštudovali podmienky pre poskytnutie podpory, čím predídu možným zníženiam platieb, resp. sankciám z dôvodu nedodržania stanovených podmienok. Zároveň upozorňujeme, aby si žiadosti nenechávali na posledný možný termín,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Počet jednotných žiadostí na priame podpory v roku 2016 vzrástol až na 18 980 platných žiadostí na rôzne podporné schémy týkajúce sa poľnohospodárskych plôch a chovaných hospodárskych zvierat.  PPA v tejto oblasti vyplatí žiadateľom 610 miliónov eur.

Záujemcovia môžu začať podávať žiadosti na jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, doplnkovú vnútroštátnu platbu na plochu, doplnkovú vnútroštátnu platbu na chmeľ, platbu pre mladých poľnohospodárov, viazané priame platby na pestovanie vybraných komodít na poľnohospodárskej pôde, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, ekologické poľnohospodárstvo, platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami a platbu v rámci sústavy NATURA 2000.

Predpokladaný termín podávania žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2017 (v rámci jednotnej žiadosti ide o viazané priame platby na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka, výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a na chov bahníc, jariek a kôz, ďalej na opatrenie dobré životné podmienky zvierat, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat) a lesnícke opatrenia (podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy – len na udržanie a stratu príjmu,  platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok a  platba na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov)  je od 2. mája do 15. mája 2017.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti po tomto termíne v lehote do 25 kalendárnych dní (t. j. od 16. mája do 9. júna 2017) bude čiastka, na ktorú by boli oprávnení, ak by podali žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania. Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť, resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31. mája 2017. Jednotlivé žiadosti sa podávajú na príslušnom regionálnom pracovisku PPA podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, resp. sídla právnickej osoby žiadateľa. Všetky potrebné formuláre aj príručky pre žiadateľov o podpory sú zverejnené na webe PPA (www.apa.sk) v záložke „Aktuality“, resp. v záložke „Podpory/Priame podpory/Oznámenia“. Jednotlivé žiadosti sa podávajú na príslušnom regionálnom pracovisku PPA podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, resp. sídla právnickej osoby žiadateľa.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood