Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Povolenie výnimky z času lovu kačice divej a husi divej

16-01-2009

Na základe spoločnej žiadosti Okresných organizácií Slovenského poľovníckeho zväzu v Dunajskej Strede, v Galante, v Komárne, v Senci, v Senici, v Skalici a Regionálnej organizácie SPZ v Trnave o povolenie výnimky z času lovu kačice divej a husi divej, stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 12087/2008-2.1 z 15.01.2009, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, v zmysle ust. § 14 vyhlášky MPVž SSR č.172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení neskorších predpisov,

p o v o ľ u j e

a) výnimku z ust. § 2 ods.1, písm. b) bodu 12 cit. vyhlášky na lov kačice divej
b) výnimku z ust. § 2 ods.1, písm. b) bodu 11 cit. vyhlášky na lov husi divej

v čase od 16. januára 2009 do 31. januára 2009.

v poľovných revíroch v pôsobnosti vyššie uvedených organizáciách SPZ.

prof. Ing. Július Novotný, CSc., v.r.
generálny riaditeľ sekcie

Rozdeľovník:

 1. Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
 2. OkO SPZ Dunajská Streda, Športová 50, 929 01 Dunajská Streda
 3. OkO SPZ Galanta, Športová 22, 924 00 Galanta
 4. OkO SPZ Komárno, M. Bela 30, 945 01 Komárno
 5. OkO SPZ Senec, Kysucká 14, 903 01 Senec
 6. OkO SPZ Senica, Hollého 750, 905 01 Senica
 7. OkO SPZ Skalica, Kollárova 21, 908 51 Holíč
 8. RgO SPZ Trnava, Vajanského 23, 917 00 Trnava

Na vedomie:

 1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody a starostlivosti o krajinu, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 2. Obvodný lesný úrad v Nových Zámkoch, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
 3. Obvodný lesný úrad v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
 4. Obvodný lesný úrad v Dunajskej Strede, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
 5. Obvodný lesný úrad v Senici, Hollého 750, 905 44 Senica
 6. Obvodný lesný úrad v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood