Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

POZOR NA HOAXY! - VODA V RUDNE NAD HRONOM EŠTE NEODTIEKLA A „NIEKTORÉ OSOBY“ UŽ NECHUTNE ZNEUŽÍVAJÚ TÚTO TÉMU ZA ÚČELOM POŠKODZOVANIA SLOVENSKÉHO LESNÍCTVA.

20-05-2021

Obec Rudno nad Hronom zasiahla v pondelok 17. mája 2021 po dlhotrvajúcich dažďoch a po pretrhnutí vodozádržnej hrádze, povodeň. Voda zďaleka nestihla odtiecť a internetom sa už šíria nepravdivé informácie o stave lesov v tejto oblasti, ktoré mali povodeň spôsobiť. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) preto vyvracia šíriace sa nepravdy.  

Je smutné a zarážajúce, že aj z takejto tragickej udalosti sa snažia „niektoré osoby“ vyťažiť popularitu a situáciu zneužiť pre poškodzovanie slovenského lesníctva. Mapy, ktoré však v tomto prípade „dotyčné osoby“ ukazujú, nie sú relevantné a nepoukazujú na skutočnú oblasť povodia, z ktorej nadmerné zrážky stiekli až do vodzádržnej hrádze vybudovanej obcou, ktorá následne tento tlak nevydržala, pretrhla sa a zaliala veľkú časť obce. Argumentáciu podloženú nesprávnou snímkou lesníckej mapy a jej nevhodnú interpretáciu, je možné považovať za účelovú a vnímať ako cieľ poškodiť lesníkov, zabezpečujúcich odbornú starostlivosť o krajinu. 

MPRV SR preto prináša skutočnú mapu povodia, ktorého stekajúca voda spôsobila povodeň. MPRV SR predstavuje fakty, nie účelové informácie.

Územie predmetného povodia je pokryté lesom so zastúpením všetkých vekových kategórií stromov od najmladších až po 200 ročné a s pestrou druhovou štruktúrou. Obsahuje tiež značné množstvo tzv. etážových porastov a ochranných lesov so zmesou najmä listnatých drevín, ktoré sú vhodnou štruktúrou pre uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia a efektívne zadržiavanie vody v krajine. Takmer 70% stromov v danom území je starších ako 41 rokov. Ostávajúca časť zvyšných mladších stromov je primerane svojmu veku tiež schopná zadržiavať zrážky a plniť vodozádržnú funkciu.

Lesy nad Rudnom nad Hronom sú v dobrom stave a majú dostatočne pestrú vekovú štruktúru na to, aby dokázali zabezpečiť všetky produkčné aj mimoprodukčné funkcie lesa. Ide najmä o vysokú absorbčnú schopnosť, protieróznu funkciu, či spomalenie odtoku vody pri prívalových dažďoch. Postupným uplatňovaním prírode blízkeho hospodárenia sa ich funkcie ešte zlepšia.

Vodozádržná funkcia lesov nezávisí len od veku lesných porastov, ale aj od ich štruktúry, pôdneho povrchu (množstvo pôdy a humusu, jej nasiakavosť, množstvo vody v pôde pred nadmernou zrážkovou činnosťou, atď.), geologického podložia a jeho štruktúry (priepustnosť podložia, sklon terénu, atď.) a množstva ďalších, synergicky pôsobiacich faktorov. Vek lesných porastov nie je teda z hľadiska ochrany pred odtokom vody z povodia jediným a rozhodujúcim faktorom a to najmä v prípadoch prívalových dažďov, ako to bolo aj v tomto prípade, kde vodozádržná schopnosť lesov bola množstvom zrážok prekročená. Správne hospodárenie v lesoch a omladzovanie lesov nie je žiadnou chybou, ak sa robí rozumne.

Na základe faktov môžeme konštatovať, že lesy nad Rudnom nad Hronom sú v dobrom stave a bez výskytu kalamít. Akékoľvek obviňovanie lesníkov je smutné zneužívanie tejto situácie s cieľom poškodiť tých, ktorí dokážu nie len ochrániť lesy, ale aj celú krajinu a jej obyvateľov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood