Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie zainteresovaných strán v súvislosti s nariadením (EÚ) o dreve

10-10-2012

Medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky je od 3. marca 2013 v plnej miere vykonávať novú európsku legislatívu, ktorá sa dotkne najmä tých subjektov, ktoré umiestňujú na vnútorný trh (teda aj na území Slovenskej republiky) určité drevo alebo výrobok z dreva po prvý krát.

Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (t.j. EU Timber Regulation / nariadenie EÚ o dreve, „EUTR“), ktoré ukladá povinnosť príslušným štátnym orgánom a vymedzeným účastníkom trhu s drevom a výrobkami z dreva zamedziť a zabrániť vstupu dreva z nelegálnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh, teda aj na trh s drevom a výrobkami z dreva v Slovenskej republike a súvisiace delegované nariadenie a implementačné nariadenie Európskej komisie. Všetky uvedené nariadenia sú k dispozícii v originálnom anglickom znení aj v slovenskom preklade na internetovej stránke MPRV SR v menu : „Lesy, drevo, poľovníctvo“, časti: „Lesnícka a poľovnícka legislatíva – Oblasť európskej legislatívy“.

V tejto súvislosti, pod záštitou Európskej komisie bol vypracovaný návrh Usmernení ohľadom niektorých aspektov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva. Usmernenia sú dokumentom právne nezáväzným pre členské štáty, avšak vzhľadom na to, že obsahujú objasnenia pojmov a procesov uvedených v nariadení (EÚ) č. 995/2010 a deklarujú konsenzus členských štátov s cieľom zabezpečiť jednotnú implementáciu predmetného nariadenia v členských krajinách, predstavujú dohodnuté spoločné pravidlá.

Ako aj z priloženej oficiálnej pozvánky vyplýva, Európska komisia pozýva dotknuté štátne orgány a neštátne subjekty zo všetkých členských krajín na spoločné zasadnutie zainteresovaných strán, na ktorom sa pod záštitou Európskej komisie prezentuje a prerokuje vypracovaný návrh „Usmernení ohľadom niektorých aspektov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva“. Zasadnutie sa uskutoční dňa 9. novembra 2012 v priestoroch Konferenčného centra Alberta Borschetta v Bruseli (Belgicko), návrh predmetných usmernení bude v predstihu na zasadnutie k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

V zmysle pozvánky Európskej komisie je potrebná registrácia plánovanej účasti vopred u organizátorov.
V tejto súvislosti potvrdzujeme informáciu uvedenú pri slávnostnom otvorení medzinárodného veľtrhu LIGNUMEXPO-LES dňa 2.10.2012 v priestoroch výstaviska Agrokomplex, Nitra, konkrétne, že vzhľadom na to, že národné informačné kampane o nariadení o dreve majú byť sprievodnou akciou celoeurópskej kampane (celoeurópska kampaň je pod záštitou Európskej komisie), ktorá sa plánuje na január 2013, do tohto dátumu bude národná komunikácia na Slovensku zahŕňať predbežné informácie zverejňované na webovej stránke MPRV SR a iných odborných tlačených médiách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood