Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pravidlá súťaže "Inovatívny pôdohospodár" na výstave MLADÝ TVORCA 2023

24-04-2023

 

CIEĽ SÚŤAŽE

  • podporiť a rozvíjať kreativitu žiakov
  • podporiť a rozvíjať kritické myslenie
  • učiť sa samostatnosti a sebestačnosti
  • posilniť schopnosť aplikácie podnikateľských zručností a vedomostí žiakov do reálnej podoby
  • dosiahnuť čo najvyšší počet realizovateľných projektov, ktoré prinesú spoločnosti úžitok.

ORGANIZÁTOR A GARANT SÚŤAŽE

1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

2. Odborným garantom je odbor stratégií a prierezových činností Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky stredné odborné školy rezortu pôdohospodárstva ako spolu vystavovateľa na výstave Mladý tvorca 2023.

2. Súťaž je určená pre žiakov SOŠ, ktorí inovatívne premýšľajú v oblasti pôdohospodárstva. Inovácia sa môže týkať procesu obhospodarovania, spracovania a výroby, ktorý vedie k dosahovaniu zníženia odpadov, emisií, spotreby vody a energií.

3. Súťaží sa v troch kategóriách:

  • poľnohospodárske školy
  • potravinárske školy
  • lesnícke školy

4. Zapojené budú 3-členné tímy pôdohospodárskych škôl vypracovaním originálneho projektu.

5. Súťažný projekt pozostáva z dvoch súvisiacich a vzájomne prepojených častí:

  • projektu v písomnej podobe – maximálny rozsah – 5 normostrán (1 800 znakov vrátane medzier)
  • multimediálnej prezentácie s charakterom nahovoreného reklamného spotu s úvodným komentárom – (obraz, zvuk, video, text ) v trvaní max. 3 minút

Obsah projektu:

1. Zhrnutie „Executive summary"

2. Charakteristika projektu

3. Opis projektu (marketing, slabé a silné stránky)

4. Reálnosť projektu

5. Financovanie projektu

6. Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie vyplnenej prihlášky na emailovú adresu organizátora: [email protected] alebo [email protected] do 15. mája 2023.

7. Projekty bude potrebné zaslať do 15. mája 2023 s pripojením multimediálnej prezentácie takisto na email: [email protected] alebo [email protected] vo formáte mp4.

8. Stredná škola môže prihlásiť do súťaže aj viac projektov, avšak každý 3-členný tím jednotlivo.

 

PROCES HODNOTENIA

1. Projekty bude hodnotiť elektronicky 5-členná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, rezortných odborných inštitúcií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

2. Na základe hodnotiacich kritérií stanoví komisia poradie súťažných projektov.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Štruktúra projektu

Hodnotenie každej kategórie od 1 – 5 bodov. Projekt môže získať najviac 7 x 5= 35 bodov

Zhrnutie projektu

Výnimočnosť projektu

Opis projektu (slabé –silné stránky, marketing)

Reálnosť projektu

Finančný plán

Kvalita reklamného spotu

3. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na slávnostnom ukončení výstavy Mladý tvorca 2023.

 

OCENENIA PROJEKTOV

1. V rámci súťaže budú na základe výsledného poradia ocenené 3 NAJ projekty – 1 za každú kategóriu.

2. Cenou pre ocenených bude poukážka na nákup elektroniky v hodnote 100 € pre každého člena víťazného tímu.

 

SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE

1. Propagácia súťaže sa uskutoční najmä:

a) cez webovú stránku Mladý tvorca | Podujatia a súťaže | Inovácie | MHSR, Mladý tvorca | MPRV SR

b) cez sociálne médiá vyhlasovateľa.

 

OSOBITNÉ USTANOVENIE

1. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má na to vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž odložiť, prerušiť alebo predčasne zrušiť. Tie uvedie na svojich webových stránkach.

2. Súťažiaci zaslaním prihlášky do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže výslovný súhlas s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený za účelom propagácie súťaže, použiť bezplatne meno, podobu výhercu, jeho súťažného projektu, vyhotovovať záznamy a iné obrazové a zvukové záznamy výhercu a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Tieto pravidlá sú schválené odborným garantom súťaže.

Ing. Tomáš Šimúth v. r.             

riaditeľ odboru stratégií a prierezových činností

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood