Facebook Statistics

Aktuality

Priority agrorezortu v rámci predsedníctva Slovenska vo V4 sú jasné

14-07-2022

Prvé zo série stretnutí organizovaných pod záštitou MPRV SR v rámci Slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine malo za cieľ predstaviť ciele slovenského predsedníctva v oblasti pôdohospodárstva zástupcom Veľvyslanectiev CZ, PL a HU na Slovensku. Celý nasledujúci rok, až do konca júna 2023, bude Slovenská republika presadzovať témy súvisiace s ochranou pôdy, zadržiavaním vody v krajine, udržateľnými spôsobmi pôdohospodárstva a tiež s implementáciou novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027.

Na rokovaní sa za Českú republiku zúčastnila Alena Jermářová, zástupkyňa mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky na Slovensku a Veľvyslanectvo Poľska reprezentovali Bartosz Tymkowski, zástupca mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľska na Slovensku a Mája Vargová z politického a obchodno-ekonomického oddelenia Veľvyslanectva Poľska na Slovensku. Maďarsko zastupovali Miklós Márvány, zástupca mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarska na Slovensku a Fruzsina Kénerné Bodroghalmi, III. tajomníčka Veľvyslanectva Maďarska na Slovensku.

,,Naše predsedníctvo vo V4 je výnimočnou príležitosťou, aby sme upriamili pozornosť na donedávna nepovšimnutú problematiku obnovy pôdy. Európska únia k tomu aktuálne pripravuje legislatívu, preto bude naším cieľom presadzovanie a podpora takých riešení, ktoré prispejú k ochrane a obnove pôdy a zabezpečia jej udržateľné využívanie.  V tomto kontexte vidíme veľký potenciál práve v rozvoji uhlíkového poľnohospodárstva a tiež v pripravovanej koncepcii „pôdy, ako uhlíkovej a vodnej banky krajiny", na ktorej intenzívne pracujeme," uviedol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč, ktorý rokoval s delegátmi členských krajín V4.

V praxi budú vyššie spomenuté zámery znamenať, že by sa poľnohospodári a lesníci mohli viac zaangažovať do plnenia spoločných klimatických cieľov tak, aby to bolo pre nich udržateľné.

Ďalšou zásadnou prioritou slovenského agrorezortu bude zavádzanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Cieľom bude príprava na jej praktickú realizáciu aj na základe skúseností a dobrej praxe z členských štátov EÚ.

Aj Slovensko bude počas predsedníctva pokračovať v presadzovaní cieľov Stratégie „Z farmy na stôl" (F2F). V rámci nej sa zameriame na napĺňanie cieľov v oblasti znižovania používania pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín.  Rovnako budeme usilovať o napĺňanie cieľov aj v oblasti znižovania používania hnojív presadzovaním prvkov precízneho poľnohospodárstva. Pri dosahovaní ambicióznych cieľov bude dôležité postupovať tak, aby nebolo ohrozené fungovanie nášho sektora a potravinovej bezpečnosti.

V oblasti lesného hospodárstva sa slovenské predsedníctvo plánuje zamerať na presadzovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, vrátane uplatňovania prírode blízkych postupov.

Našou ambíciou je taktiež pokračovať v efektívnej spolupráci v rámci iniciatívy BIOEAST a podporovať tak rozvoj udržateľného biohospodárstva v regióne strednej a východnej Európy. Dôležité bude aj posilnenie účasti rezortu na formovaní politiky Európskeho výskumného priestoru a v rámcovom programe „Horizon Europe" (HE).

Počas slovenského predsedníctva sa uskutočnia dve konferencie agroministrov V4, kde si vymenia skúsenosti a postoje k prioritným a aktuálnym otázkam v oblasti pôdohospodárstva.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood