Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Prírode blízke hospodárenie v lesoch je jednou z hlavných priorít MPRV SR

25-11-2019

Medzinárodná konferencia s názvom „Financovanie 2019 Lesy – Drevo“ privítala vo štvrtok 21. novembra 2019 vo Zvolene lesníkov Slovenska. Záujem verejnosti o lesy a prírodu neustále narastá. Klimatické zmeny súčasnosti zároveň zdôrazňujú potrebu ochrany lesov. Jednou z hlavných priorít lesníckeho sektora sa tak stáva prírode blízke hospodárenie.

„Vytvorenie rovnováhy medzi požiadavkami verejnosti a požiadavkami vlastníkov lesov, je pre štát dôležitou úlohou a výzvou do budúcna. Záujem verejnosti o lesy a prírodu neustále narastá. Jednou z príčin sú aj klimatické zmeny súčasnosti a práve preto agrorezort vníma uplatňovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov ako prioritu ďalšieho smerovania lesníctva,“ uviedol na úvod konferencie generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Jaroslav Regec.

Štát podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov predovšetkým prostredníctvom Programov starostlivosti o lesy. Vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy bolo pred rokom 2016 financované z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čo bolo považované za nesystémové opatrenie z pohľadu zachovania ich kontinuity. Súčasné vedenie ministerstva však pristúpilo k financovaniu zo štátneho rozpočtu. Takáto zmena v prvom rade umožnila prístup k financovaniu všetkým obhospodarovateľom lesov a zároveň umožnila zvýšiť príspevok na zabezpečenie vyhotovenia Programov starostlivosti o lesy z 8 - 12 eur/ha na takmer 19 eur/ha.

„Som presvedčený, že sa nám podarilo vypracovanie Programov starostlivosti o lesy finančne zabezpečiť tak, aby boli všetci obhospodarovatelia lesov schopní hospodáriť kvalitne a aby im bolo umožnené si na vypracovanie Programu starostlivosti o lesy zabezpečiť kvalifikovaných a dobre ohodnotených taxátorov,“ zdôraznil J. Regec.

Prírode blízke hospodárenie v lesoch je jednou z hlavných priorít lesníckeho sektora. Záujmom ministerstva je motivovať a stimulovať obhospodarovateľov lesov k dodržiavaniu Programov starostlivosti o lesy a k uplatňovaniu postupov prírode blízkeho hospodárenia. „Na financovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov sú pre budúci rok k dispozícií 3 mil. eur,“ informoval Regec.

Zmena spôsobu financovania Programov starostlivosti o lesy sa dotkla aj organizácií v pôsobnosti ministerstva. Od roku 2016 sa podarilo finančne stabilizovať najmä úlohy Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktoré súvisia s vyhotovovaním Programov starostlivosti o lesy, lesníckej ochranárskej služby a kontroly lesného reprodukčného materiálu. Postupný nárast príspevku umožnil modernizáciu používaného vybavenia na zabezpečenie úloh diaľkového prieskumu zeme a informačno-komunikačných technológií. Štátne lesy TANAPu zabezpečujú práce celospoločenského významu, výskum a monitoring stavu lesa a prírody, a podieľajú sa na ekologickej výchove a propagácii. Lesy SR š. p. sú jedným z najväčších zamestnávateľov, ktorý obhospodaruje takmer 50 % plochy lesných porastov Slovenska. Veľkou výzvou pre najväčšieho obhospodarovateľa lesa na Slovensku je byť lídrom vo všetkých oblastiach lesníckej činnosti, uplatňovaní najnovších vedeckých poznatkov do praxe a byť silným zástupcom všetkých lesníkov na Slovensku. Finančné prostriedky určené pre Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, od roku 2017, umožňujú zavádzanie nových a moderných technológií, prispievajúcich k zvýšeniu kontroly na všetkých úrovniach riadenia podniku a k uľahčeniu a zracionalizovaniu výroby. Dosahovanie koncepčného zámeru, v tomto dlhodobo investične poddimenzovanom štátnom podniku, je však úzko naviazané na prideľovanie finančných prostriedkov.

Ministerstvo v priebehu rokov 2016 – 2019 venovalo značnú pozornosť aj príprave legislatívnych predpisov. Jednalo sa predovšetkým o zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, novelu zákona o lesoch, novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, novelu zákona o pozemkových spoločenstvách a vyhlášku o podpore mimoprodukčných funkcií lesov.

S otázkou efektívneho hospodárenia v lese súvisí aj schopnosť štátu zabezpečiť kontrolu nad ťažbou dreva v lesoch. Správnym krokom ministerstva bolo zriadenie Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie v roku 2018, v ktorej kompetencii je práve táto činnosť. „Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia doposiaľ vykonala takmer 700 dozorov pri preprave dreva a výrobkov z dreva priamo na cestách, pričom v 272 dozoroch bolo konštatované porušenie zákona o dreve a boli udelené finančné sankcie,“ zdôraznil Jaroslav Regec. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood