Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Prvé zasadnutie Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR

24-11-2020

O hlavných problémoch lesného hospodárstva v súčasnosti, ich príčinách, dôsledkoch, ako aj  víziách riešení na najbližších osem rokov rokovala prvýkrát Rada pre tvorbu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (NLP SR). Rade predsedal Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Stretnutie sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnilo v online priestore. 

Prvým zasadnutím Rady sa začala oficiálna diskusia zainteresovaných strán o novom Národnom lesníckom programe Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2022 – 2030. Už vo vstupnej správe k NLP SR, ktorú vedenie agrorezortu schválilo ešte v decembri 2019, boli identifikované hlavné problémy lesného hospodárstva, ich príčiny, ako aj dôsledky a vízia riešení.

Zasadnutie Rady otvoril Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, ktorý Rade predsedá. Účastníkov online stretnutia hneď v úvode pozdravil aj minister Ján Mičovský: „Oceňujem, že problémy lesníctva budú riešené takýmto prístupom a verím, že nový Národný lesnícky program neostane len napísaný na papieri, ale sa nám prostredníctvom neho podarí pomenované problémy vyriešiť.“

Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, štátnych podnikov lesného hospodárstva, vlastníkov a obhospodarovateľov neštátnych lesov, stavovských organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR a Ministerstva životného prostredia SR. Ďalej zástupcovia vedecko-výskumnej a akademickej obce, mimovládnych organizácií, priemyslu v oblasti spracovania dreva, zamestnávateľov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, vodohospodárov, samospráv a odborových zväzov. Spolu tak diskutovalo až 65 účastníkov. Uvedené subjekty budú aj v budúcnosti zastupovať verejnosť, ale najmä odborníkov, ktorých sa lesy, lesníctvo, ochrana prírody, spracovanie dreva a rozvoj vidieka týka.

Národné lesnícke centrum a Technická univerzita vo Zvolene oboznámili účastníkov so vstupnou správou k novému NLP SR a s celkovým procesom prípravy strategického dokumentu v podmienkach Slovenska. Zároveň boli predstavené tematické výbory Rady a pracovné skupiny. Na zasadnutí vystúpili aj kolegovia z rakúskeho Ministerstva poľnohospodárstva, regiónov a turizmu, ktorí prezentovali proces prípravy a realizáciu národného lesníckeho programu v Rakúsku. „Účastníci zasadnutia jednoznačne podporili takto zvolený prístup k tvorbe stratégie Slovenska v oblasti lesného hospodárstva a vyjadrili názor, že mnohé dnes otvorené problémy lesov, ochrany prírody, rozvoja vidieka a na to nadväzujúce odvetvia by nemali byť riešené rezortne, ale v úzkej spolupráci viacerých rezortov a zainteresovaných skupín,“ uviedol predseda Rady Michal Tomčík.

Rada pre tvorbu NLP SR je orgánom, ktorý zriadilo MPRV SR na základe Metodiky a inštitucionálneho rámca pre tvorbu verejných stratégií, ktorú schválila vláda SR v roku 2017. Do jej tvorby aktívne prispeli aj odporúčania Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.