Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Redistributívna platba pomôže všetkým

23-02-2021

V roku 2021, ktorý je náročný nielen z hľadiska zdravotného a sociálneho, ale aj ekonomického, hľadá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spôsoby, ako čo najviac pomôcť pôdohospodárom, a tak zaistiť potravinovú bezpečnosť Slovenska. K tomuto cieľu prispeje aj redistributívna platba (RP), ktorá je súčasťou programového vyhlásenia vlády, pričom  sa zavádza na Slovensku po prvý raz vôbec. Túto platbu nastavilo ministerstvo tak, aby bola prínosom pre všetkých pôdohospodárov, pre tých menších zvlášť.

Presunom európskych zdrojov z II. piliera (z Programu rozvoja vidieka) do I. piliera (bez zmeny alokácie v II. pilieri) bol v rozpočte vytvorený priestor na to, aby rezort vo väčšej miere mohol podporiť predovšetkým malých poľnohospodárov. Balík peňazí v II. pilieri ostáva nezmenený, stále je na dva roky (na prechodné obdobie 2021-2022) 940 mil. EUR.

Prvý pilier navýšil agrorezort o 25,9 mil. EUR. Z týchto peňazí bude nielen zavedená redistributívna platba (11,1 mil. EUR), ale zvýši sa balík peňazí na greening – podpora zelených cieľov (o 7,7 mil. EUR), na viazané priame platby (o 3,9 mil. EUR) a na jednotnú platbu na plochu SAPS (o 3,1 mil. EUR). SAPS sa tento rok zvýši na 117 EUR/ha.

V roku 2021 sa MPRV SR rozhodlo podporiť u každého pôdohospodára prvých 28 ha a to tak, že na každý 1 ha zvýši priame platby formou redistribúcie o 50 €. Je to čiastka, ktorá vystihuje mieru medzi potrebou podporiť malých farmárov a záujmom nespôsobiť doterajším užívateľom pozemkov neprimeraný úbytok pôdy formou rušenia nájomných zmlúv.

„Sme presvedčení, že takýto prístup umožní v náročnom COVID-ovom roku zabezpečiť základný príjem poľnohospodárom tak, aby nebola ohrozená potravinová bezpečnosť Slovenska. Ide o pomoc, ktorá je určená každému, malým poľnohospodárom zvlášť,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

„Touto platbou podporíme hlavne tých, ktorí boli roky na okraji záujmu nášho rezortu. Zároveň vytvárame podmienky pre nových záujemcov o agropodnikanie, ak im dáme výrobný prostriedok so zvýhodnenou sadzbou. Hovoríme o prechodnom období 2021 – 2022 a po zadefinovaní v SR skutočného poľnohospodára (rok 2021), ktorý bude mať nárok na dotácie, odstránime špekulantské maniere mnohých „šikovníkov“, doplnil prvý štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.

RP je priamo naviazaná na jednotnú platbu na plochu. Tá je poskytovaná na základe toho, že obhospodarovatelia pozemkov plnia ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. Aby vlastník získal túto platbu, nestačí byť iba majiteľom pôdy.

„Žiadateľ musí spĺňať niekoľko podmienok, a to okrem podmienky obhospodarovania pozemku aj napr. podmienky krížového plnenia, a to v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, verejného zdravia a zdravia zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat,“ ozrejmil druhý štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.

Redistributívnu platbu už zaviedlo 9 krajín EÚ (Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Chorvátsko, Litva a Belgicko). V piatok 19. februára 2021 odoslalo MPRV SR návrh zavedenia RP do Bruselu Európskej komisii (EK). Po schválení EK môžu poľnohospodári žiadať o RP od apríla 2021.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood