Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Samit ministrov poľnohospodárstva Iniciatívy Troch morí

26-10-2021

Začiatkom týždňa sa v poľskom Krakowe uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva krajín regiónu 3SI za účasti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskeho. Podujatie poskytlo priestor na diskusiu, výmenu názorov, ako aj hľadanie spoločných pozícií v dôležitých otázkach týkajúcich sa budúcnosti poľnohospodárstva v regióne Trojmoria,  a to aj s ohľadom na súčasnú krízu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Slovenskú republiku zastupoval na samite ministrov štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan Kyseľ.

Hlavnými témami dvojdňového samitu bolo zabezpečenie produkcie kŕmnych bielkovín v regióne Troch morí, vplyv SPP na transformáciu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí smerom k zelenému a digitálnemu hospodárstvu v regióne Trojmoria a výzvy spojené s výskumom a inováciami potravinových systémov. Účastníci samitu zaujali jednotné stanovisko v otázke dôležitosti budovania ,,bielkovinovej sebestačnosti“, ako aj potreby zníženia závislosti od importu bielkovinových plodín do EÚ. V novoprijatých stratégiách EÚ by mali byť nastavené komplexné nástroje na dosiahnutie tohto cieľa.

Agroministri a EK sa taktiež zhodli v názore, že za účelom zabezpečenia produkcie bielkovinových plodín v regióne Troch morí, je potrebné usilovať sa o zlepšenie organizovanosti dodávateľských reťazcov a organizácií výrobcov, napríklad prostredníctvom využívania investičných podpôr, poskytovaním kvalitného poradenstva a podporovaním spolupráce naprieč potravinovým reťazcom. V otázke zelenej a digitálnej transformácie agrosektora je v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politky (SPP) dôležité realizovať opatrenia, ktoré prispejú k udržateľnému poľnohospodárstvu, zvýšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov, odolnosti a modernizácii fariem, ako aj využívaniu inovatívnych riešení. Vo vzťahu k transformácii a udržateľnosti potravinových systémov bude potrebné uplatňovanie nových prístupov, ktoré dokážu reflektovať súčasné výzvy, akými je napríklad nárast svetovej populácie či pandémia Covid-19.

Jedným z výstupov samitu bolo aj podpísanie spoločnej deklarácie k možnostiam zabezpečenia výroby kŕmnych bielkovín v regióne Troch morí, ktorej prijatie podporila aj Slovenská republika.

„Doposiaľ prijaté opatrenia v rámci SPP a rôznych iniciatív, ako aj na úrovni EÚ, prispeli k navýšeniu plôch bielkovinových plodín na Slovensku, čo vnímame pozitívne. K tejto otázke aktívne pristupuje aj SR, od r. 2019 poskytujeme prostredníctvom viazaných podpôr platbu na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín, konkrétne ide o fazuľu, hrach, sóju, bôb, cícer, šošovicu, ďatelinu, lucernu, lupinu a viku siatu. Vybrané rastlinné bielkoviny sú zaradené aj do tzv. oblastí ekologického záujmu. Intervencie vo forme viazanej podpory budú realizované aj v novom programovom období 2023 - 2027, plánovaná je ich implementácia do strategického plánu SPP,“ uviedol vo svojom vystúpení štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ. ,,Ďalej plánujeme podporovať všetky oblasti, ktoré majú potenciál prispieť k výraznejšej transformácii poľnohospodárstva a vidieckych oblastí smerom k zelenému a digitálnemu hospodárstvu. Pozornosť musí byť venovaná aj zvyšujúcemu sa dopytu zo strany spotrebiteľov po zdravých a ekologických potravinách regionálneho pôvodu,“ dodal Kyseľ.

*Iniciatíva Troch morí (3SI) predstavuje fórum 12 štátov strednej a východnej Európy, ktoré ležia medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko a Rumunsko). Cieľom platformy je podporiť rozvoj a efektívnu spoluprácu v regióne vo viacerých oblastiach, vrátane poľnohospodárstva. (Súčasná verzia  iniciatívy bola založená v r. 2015 poľským prezidentom Poľska A. Dudom a chorvátskou prezidentkou K. Grabarou-Kitarovićovou).


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood