Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovenské lesy viažu čoraz viac uhlíka a zároveň plnia množstvo ďalších funkcií; ekonomická situácia lesníctva sa stabilizuje

25-01-2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene zverejňujú výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za roky 2005 až 2011 s cieľom informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva v kontexte metodických princípov Európskej únie v tejto oblasti. Systém integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy predstavuje špecifický a, v súčasnosti, jedinečný nástroj na hodnotenie stavu a vývoja odvetvia lesného hospodárstva v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, nielen z hľadiska ekonomických a finančných ukazovateľov odvetvia (príspevok k tvorbe hrubého domáceho produktu), ale zároveň v kontexte plnenia celospoločenských požiadaviek a politických záväzkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Čo sa týka stavu lesov v Slovenskej republike, výmera porastovej pôdy (lesných porastov) sa od roku 1950 nepretržite zvyšuje a v roku 2011 dosiahla hodnotu 1,94 mil. hektárov. Všeobecná hodnota lesnej pôdy za sledované obdobie rokov 2005 až 2011 vzrástla z 1,21 na 1,31 mld. eur. Celková aj priemerná hektárová zásoba dreva sa v lesoch Slovenska dlhodobo zvyšujú. Tento trend odráža skutočnosť, že prírastok dreva dlhodobo prevyšuje ťažbu. Konkrétne údaje, vrátane bilancie uhlíka v lesných ekosystémoch, sú obsiahnuté v plnom znení správy o výsledkoch integrovaných účtov.

Predmetná správa sa venuje aj vývoju ekonomických ukazovateľov odvetvia. Globálna finančná a hospodárska kríza (2008-2009) sa v odvetví lesného hospodárstva prejavila najmä v poslednom štvrťroku 2008 a v prvom polroku 2009. V tomto období sa hlavné dopady na odvetvie prejavili znížením dopytu po sortimentoch surového dreva, čo malo za následok zníženie predajných cien dreva. Krízové obdobie sa prejavilo aj v oblasti zamestnanosti, najmä v dodávateľskom sektore (subjekty poskytujúce služby v lesníctve), v rámci ktorého prišlo k výraznému obmedzeniu objemu prác. Rovnako prišlo k redukcii investičných aktivít v odvetví. V rokoch 2010 a 2011 sa situácia stabilizovala, resp. mierne zlepšila, ale výhľad ostáva neistý aj v dôsledku dlhovej krízy eurozóny. Za určitý pozitívny signál je možné považovať nárast hodnoty konečnej produkcie lesníctva v roku 2011 o 16,4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Situácia v roku 2012 je v súčasnosti predmetom analýz, výsledky by mali byť k dispozícii ku koncu roka 2013.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pravidelne predkladá národné údaje integrovaného environmentálneho a ekonomického účtu pre lesy Európskej komisii.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood