Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko presadzuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov reťazca

14-12-2021

Začiatkom týždňa sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Milan Kyseľ. Počas vystúpenia na tomto fóre zdôraznil nevyhnutnosť transformácie potravinového dodávateľského reťazca smerom k udržateľnosti.

Ministri EÚ v Bruseli informovali o priebehu implementácie smernice o nekalých obchodných praktikách do národných legislatív. Diskusia sa venovala aj posilneniu postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. V tomto kontexte, Slovensko predložilo dokument, v ktorom analyzuje proporcionalitu a rozloženie záťaže na rôzne časti reťazca pri prechode na udržateľnosť. Štátny tajomník Kyseľ v tejto súvislosti poukázal na potenciálnu stratu konkurencieschopnosti a zvýšenie cien potravín v dôsledku stratégie „Z farmy na stôl“. Aj napriek tomu, že dopad pocíti celý reťazec, najväčší dominový efekt sa očakáva na poľnohospodárov a prvovýrobcov, čo povedie k zvýšeniu nerovnováhy a ďalšiemu narušeniu celého reťazca. „Slovensko aj naďalej podporuje stratégiu, ako aj jej cieľ prechodu na udržateľné potravinové systémy. Tento prechod musí však ísť ruka v ruke s transformáciou celého dodávateľského reťazca, a dosiahneme ho len vtedy, ak bude reťazec vyvážený a dobre fungujúci“uviedol štátny tajomník vo svojom vystúpení. Pripomenul, že okrem smernice bude nevyhnutné aby Komisia predstavila dodatočné nástroje, ktoré prispejú k zlepšeniu súčasného stavu. To, že boli slovenské argumenty relevantné, potvrdili v diskusii svojou podporou delegácie až 17 členských štátov.

Delegácie taktiež schválili závery Rady k Pohotovostnému plánu pre zaistenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v časoch krízy. Ide o priamu reakciu Rady na pohotovostný plán Komisie, ktorý má viesť k zlepšeniu pripravenosti, komunikácie a koordinácie naprieč EÚ počas kríz. 

Členské štáty sa opätovne venovali aj nepriaznivej situácii v sektore bravčového mäsa, ktorú okrem poklesu nákupnej ceny ošípaných zhoršujú aj pretrvávajúce obavy zo šírenia AMO a dodatočné náklady chovateľov vyplývajúce zo zvyšujúcich sa cien energií a kŕmnych zmesí. Slovensko v tejto súvislosti vyzvalo Komisiu na prijatie konkrétnych opatrení vo forme finančnej pomoci chovateľom. Komisia pripustila možnosť podpory chovateľov pokiaľ sa situácia začiatkom budúceho roka nezlepší.

Prítomné delegácie si predbežne vymenili názory aj na nedávno predstavený návrh nariadenia EK o sprístupňovaní výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu EÚ. Vo všeobecnosti privítali zverejnenie návrhu, ktorý sprísňuje podmienky dovozu komodít pochádzajúcich z oblastí, v ktorých dochádza k odlesňovaniu. Podľa Kyseľa sa Slovensko momentálne nachádza v procese preskúmavania návrhu, predbežne však víta navrhované opatrenia. Treba mať však na zreteli, že navrhované opatrenia môžu zvýšiť administratívnu a finančnú záťaž pre hospodárske subjekty aj vnútroštátne orgány. Aj týmto otázkam sa preto bude potrebné venovať počas expertných diskusií, ktoré nás teraz čakajú na úrovni Rady“, doplnil na záver.

Členským štátom sa zároveň v utorok (14. 12. 2021) podarilo dosiahnuť dohodu na rybolovných kvótach pre rok 2022 vo vodách Únie a vodách nepatriacich Únii, ako aj v Stredozemnom a Čiernom mori.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood