Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko rokuje na pôde OSN o budúcnosti svetových lesov

09-05-2019

V New Yorku sa koná 14. zasadnutie Fóra OSN o lesoch. O dôležitých témach rokuje aj Slovensko.

Hlavnou témou 14. Fóra OSN o lesoch (UNFF 14) je rokovanie k šiestim základným cieľom vychádzajúcich zo Strategického plánu OSN pre lesy na roky 2017 - 2030. Vzhľadom na zhoršujúce sa prejavy a dopady prebiehajúcich klimatických zmien na globálnej úrovni má naplnenie stanovených cieľov nezastupiteľný význam pre zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a ich implementácia zohráva v rámci jednotlivých krajín OSN mimoriadne dôležitú úlohu.

Obsahom vytýčených cieľov je:

  1. Zastaviť úbytok výmery lesov vo svete, čo zahŕňa ochranu, obnovu a zalesňovanie, zastaviť degradáciu lesov a prispievať ku globálnemu úsiliu pri riešení otázok zmeny klímy.
  2. Posilniť hospodárske, sociálne a environmentálne prínosy lesov. 
  3. Významne zvýšiť výmeru chránených lesov v celosvetovom meradle a ostatných lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, ako aj podiel produktov pochádzajúcich z takýchto lesov.
  4. Zmobilizovať finančné zdroje na implementáciu tohto plánu a posilniť vedeckú a technickú spoluprácu a partnerstvá.
  5. Podporovať rámce správy s cieľom realizácie udržateľného hospodárenia v lesoch a zlepšiť príspevok lesov k Agende 2030.
  6. Mobilizovať a posilniť spoluprácu, koordináciu, súdržnosť a synergie v otázkach súvisiacimi s lesmi na všetkých úrovniach, a to v rámci OSN, členských organizácií, odvetví a zainteresovaných strán.       

Rokovanie na tému implementácie Strategického plánu OSN pre lesy viedol v ústredí OSN v New Yorku Boris Greguška, predseda Byra UNFF 14 a hlavný štátny radca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Igor Viszlai, expert na komunikáciu Sekretariátu Forest Europe, ktorému aktuálne predsedá Slovenská republika, moderoval panelovú diskusiu k problematike lesov a klimatických zmien. Jedna z otázok panelovej diskusie sa týkala opatrení, ktoré môžu byť prijaté na podporu úlohy lesov pri zmierňovaní dopadov, v adaptácii lesa a budovaní odolnosti proti dôsledkom klimatických zmien.

Ako uviedol generálny tajomník služobného úradu MPRV SR Jaroslav Regec, ministerstvo pripravuje úpravu zákona o lesoch, kde identifikuje prírode blízke hospodárenie a pripravuje alternatívne modely hospodárenia, ktorých cieľom je zvýšenie adaptačnej kapacity lesných porastov.

Okrem spomínaných tém sa v rámci 14. zasadnutia Fóra OSN o lesoch riešili aj otázky vplyvu lesa na ekonomicky rast, zamestnanosť obyvateľstva a otázky zlepšovania životnej úrovne ľudí závislých na lesoch. Okrem toho bola predmetom ďalšej diskusie podpora súkromného sektora pre úspešnú implementáciu Strategického plánu OSN pre lesy na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

V rámci neformálnych rokovaní sa stretli generálny tajomník služobného úradu MPRV SR Jaroslav Regec a generálny riaditeľ sekcie lesov a spracovania dreva MPRV SR Peter Kicko so zástupcom predsedajúcej krajiny EÚ, štátnym tajomníkom Ministerstva vodného hospodárstva a lesného hospodárstva Rumunska, Danielom Conastatinom Coroamom. Rokovanie nadväzovalo na Diskusné fórum Think Forests organizované iniciatívou Forest Europe v Prahe v apríli 2019, na ktorom vznikla dohoda medzi Slovenskou republikou a  Českou republikou o zriadení Kalamitného fondu na riešenie disturbancií v lesoch na európskej úrovni.

Zástupcovia slovenskej a rumunskej strany sa zhodli na tom, že problémy s oslabením lesných porastov z dôvodu klimatických zmien na Slovensku, v Česku či v Rumunsku sú takmer totožné. Rovnako ako aj problémy pri hľadaní finančných nástrojov pre podporu súkromných vlastníkov lesov pri sanácií poškodených lesných porastov a ich následnej obnove. Záverom boli prijaté spoločné kroky na vytvorenie Kalamitného fondu na podporu a spracovanie kalamity a následnej obnovy lesných ekosystémov, rezistentných a odolných voči klimatickým zmenám.