Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013 - Konzultácie pre posúdenie vplyvov

03-01-2011

Legislatívna príprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013, ktorá je naplánovaná v polovici roku 2011, si vyžaduje  poskytnutie služieb Európskej komisie  od zainteresovaných strán a to na získavanie informácií, skompletizovanie diagnostiky a skúmanie možností reformy uvedenej v Oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov “SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“.

Možnosti reformy spočívajú v rozsiahlych zmenách, ktoré si vyžadujú nielen novú podobu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale  aj zlepšenia týkajúce sa prvkov, ktoré sa ukázali byť užitočné v takej podobe, ako sú v súčasnosti implementované. Na tomto základe by sa budúca Spoločná poľnohospodárska politika mala stať udržateľnejšou, vyváženejšou, cielenejšou, jednoduchšou, efektívnejšou a  s väčšou zodpovednosťou za potreby a očakávania občanov EÚ. 

Oznámenie ohľadne reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2020, ktoré sa odvíja aj od priorít strategického dokumentu EURÓPA 2020 a výsledkov z verejnej diskusie Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013, je prepojené na dotazník. Dotazník obsahuje okruh otázok a je uvedený na web stránke spolu s oznamom Komisie.

Časový priestor na podávanie Vašich odpovedí, stanovísk a pripomienok vyplnením zverejneného dotazníka je do 25. januára 2011.

Celý oznam sa nachádza na odkaze:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm

Slovenská verzia Oznámenia Komisie Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2020 je zverejnená na:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_sk.pdf


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood