Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

16-12-2021

Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým - malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí;  mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Žiadatelia budú môcť predkladať svoje žiadosti elektronickou formou od 14.1.2022. Výzva bude otvorená do 31.3.2022. Na zjednodušenie obstarávania budú môcť žiadatelia využiť bezplatnú elektronickú aplikáciu JOSEPHINE. Na zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní sú pripravené jednotné šablóny a videomanuály, ktoré budú k dispozícii pre žiadateľov po registrácii v aplikácii JOSEPHINE podľa informácií uvedených vo výzve. Výzva bude zverejnená na webstránke PPA. Formálnu asistenciu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude poskytovať Agentúra pre rozvoj vidieka na stránke https://www.arvi.sk.

,,Na túto výzvu čakali potravinári a spracovatelia prvovýroby veľmi dlho a som rád, že sme ju po získaní trvalej akreditácie PPA mohli vyhlásiť. Verím, že po dvoch kovidových rokoch, ktoré neboli ľahké ani pre výrobcov potravín, budú peniaze na modernizáciu podnikov správnym impulzom pre ich ďalší rozvoj,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Dobrou správou pre žiadateľov je, že od januára sa menia podmienky regionálnej a minimálnej štátnej pomoci v rámci EÚ. Aj pre túto výzvu to znamená, že predovšetkým malé a stredné podniky v menej rozvinutých regiónoch dostanú v závislosti od regiónu a zdroja (EPFRV, EURI) o 5 až 10 % intenzívnejšiu pomoc z Programu rozvoja vidieka.

Výzva podporí napríklad investície do rekonštrukcie stavieb a infraštruktúry, do rozširovania technologických kapacít a modernizácie zariadení, strojov a prístrojov, do vývoja technológií a zavádzania inovácií, do energetických úspor, eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu, do čistiarní odpadových vôd, ako i  do ďalších aktivít súvisiacich so spracovaním, skladovaním, odbytom vrátane nákupu a využívania chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných typov automobilov, aj do podnikových a mobilných predajní.

Prostriedky z výzvy „Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov“ pochádzajú zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EURI, t. j. Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19. Výzva v podobnej finančnej alokácii bola naposledy vyhlásená v roku 2015 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood