Facebook Statistics

Aktuality

Štátny tajomník M. Kováč na pracovnej ceste v Maďarsku

06-05-2022

V piatok 6. 5. 2022 v maďarskej Csorne sa štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč stretol s podštátnou tajomníčkou Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska Anikó Juhász. V rámci programu pracovnej cesty štátny tajomník a podštátna tajomníčka, doprevádzaní vybranými rezortnými expertmi, navštívili odbytové družstvo výrobcov ovocia a zeleniny Hanság-Fertőmenti za účelom získania „know how" a zdieľania osvedčených postupov a dobrých praktík pri zakladaní a samotnom fungovaní organizácií výrobcov v Maďarsku. 

Súčasťou stretnutia boli aj prezentácie predsedu odbytového družstva Hanság-Fertőmenti vo vzťahu k činnosti organizácie, ako aj zástupcu partnerského agrorezortu o štruktúre a fungovaní organizácii výrobcov v Maďarsku.

Prítomné delegácie taktiež diskutovali aj o spôsoboch a možnostiach vhodnej motivácie poľnohospodárov združovať sa, nakoľko v podmienkach HU možno hovoriť o podstatne vyššej organizovanosti výrobcov poľnohospodárskych výrobkov v porovnaní so SR - v súčasnosti v Maďarsku existuje až 53 odbytových družstiev. Viackrát bola zdôraznená aj nevyhnutnosť podpory vzdelávania a budovania poradenských systémov pre zabezpečenie dostatočnej informovanosti prvovýrobcov.

 ​Ako uviedol aj štátny tajomník Martin Kováč ,,okrem Zväzu vinohradníkov a vinárov v súčasnosti na Slovensku evidujeme 7 organizácii výrobcov (OV) zameraných na uvádzanie spoločných výrobkov na trh, z toho všetky pôsobia ako organizácie výrobcov ovocia a zeleniny. V Maďarsku je počet OV niekoľkonásobne vyšší. Aj preto musíme vynaložiť potrebné úsilie aby sme podporili záujem poľnohospodárov združovať sa a presvedčili ich, že organizovanosť výrobcov môže pozitívne prispievať k zvýšeniu zisku a posilneniu predaja".

V rámci stretnutia sa uskutočnil aj pracovný obed venovaný téme kvality pôdy a súvisiaceho výskumu. Počas diskusie boli v kontexte kvality pôdy často skloňované aj otázky ochrany pôdy, platnej legislatívy v podmienkach SR, ako aj častým problémom spojeným s využívaním a ochranou pôdy na Slovensku.  M. Kováč počas diskusie zdôraznil, že povedomie verejnosti o význame a ochrane pôdy je potrebné neustále zvyšovať nakoľko pôda, ako neobnoviteľný prírodný zdroj si vyžaduje osobitnú pozornosť zo strany štátu, a tiež spoločnosti. „Pôdu musíme vnímať ako uhlíkovú a vodnú banku krajiny, keďže umožňuje najväčší prírodný záchyt uhlíka v celom klimatickom systéme Zeme" dodal Kováč. Čo sa týka aplikovaného výskumu vo vzťahu k pôde pozornosť bola venovaná základným výskumným prioritám v oboch krajinách, ako aj realizovaným výskumným aktivitám, ako napríklad údržba pôdoznaleckých databáz pre potreby výskumnej a inovačnej praxe, monitoring kvality a vlastností pôdy, degradácie pôdy, záchytov emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej pôdy a ďalšie.

V závere rokovania obe strany potvrdili záujem pokračovať v dobre nastavenej spolupráci aj v budúcnosti. Štátny tajomník taktiež avizoval záujem zorganizovať počas leta spoločný seminár za účasti predstaviteľov slovenských OV, maďarských partnerov, ako aj potenciálnych nových členov OV, za účelom zdieľania informácií a posilnenia združovania výrobcov na SR.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood