Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Stúpa starostlivosť o mladé lesné porasty aj výmera lesných pozemkov

12-01-2017
  • Zvýšenie výmery lesných pozemkov a výmery porastovej pôdy
  • Nárast rozsahu starostlivosti o mladé lesné porasty
  • Stúpanie zásob dreva v lesoch na Slovensku

Bratislava, 12.1.2016 – Lepšia starostlivosť o mladé stromčeky, zvýšenie výmery lesných pozemkov, ale aj nárast kalamitnej ťažby, o tom hovorí Zelená správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2015.

Slovenské lesy plnia produkčnú, ale najmä verejnoprospešnú funkciu. Podľa kategórie lesa sa na našom území nachádzajú hospodárske lesy (71,9 %), ochranné  lesy (17,2 %) a lesy osobitného určenia (10,9 %). Pozitívne je, že od roku 2010 narastá rozsah starostlivosti o mladé lesné porasty, čo bude mať priaznivý vplyv na ich ďalší vývoj. O 30 % sa zvýšila ochrana proti burine a ochrana proti zveri sa oproti roku 2014 zvýšila o 35 %. Výmera lesných pozemkov sa nepretržite zvyšuje. V roku 2015 dosiahla 2 014 731 ha. Zvyšuje sa aj výmera porastovej pôdy (pôda určená na pestovanie lesných drevín), ktorá dosiahla 1 942 567 ha. Lesnatosť (percentuálny podiel výmery lesných pozemkov z celkovej výmery Slovenska) bola v roku 2015 viac ako 41 %.

„Nesmierne oceňujem prácu všetkých lesníkov, ktorí sa každoročne s láskou k prírode starajú o pľúca našej krajiny a snažia sa v nich hospodáriť tak, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť všetky funkcie lesa,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Stúpajúci trend má vývoj zásoby dreva celkom, ako aj na hektár porastovej pôdy. V roku 2015 dosiahla celková zásoba 478,12 mil. m3 hrubiny bez kôry a priemerná zásoba dreva na hektár porastovej pôdy bola 247 m3 hrubiny bez kôry. Zvyšovanie objemu zásob dreva predstavuje aj zvyšovanie potenciálu obnovnej ťažby dreva v súčasnosti, ako aj v najbližších desaťročiach. Predaj dreva je stále najvýznamnejším zdrojom tržieb a výnosov v lesnom hospodárstve. V roku 2015 dosiahol 416,1 mil. EUR, čo predstavuje 84,7 % z celkových tržieb a výnosov v lesnom hospodárstve.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyjadruje znepokojenie nad vysokým objemom náhodnej (kalamitnej) ťažby v roku 2015, a to až 5,21 mil. m3, čo predstavuje 57 % z celkovej ťažby dreva. Súvisí to však najmä s odstraňovaním následkov kalamity  spôsobenej  víchricou  Žofia  zo  14. a 15.  mája  2014. O rok na to potrápili abiotické faktory ako vietor či sucho najmä okresy Rimavská Sobota, Poprad, Liptovský Mikuláš, Revúca a Rožňava. Podiel náhodných (kalamitných) ťažieb z celkového objemu realizovaných ťažieb dreva sa od roku 1990 pohybuje v rozpätí od 42 % do 65 % (od 1,8 mil.m3 do 6,5 mil. m3 ročne).

Významný negatívny vplyv na zdravotný stav lesov má naďalej podkôrny a drevokazný hmyz, predovšetkým lykožrút smrekový. Vplyvom týchto činiteľov už od roku 2010 klesá zásoba ihličnatého dreva, najmä smreku.

V snahe o zalesnenie územia najviac postihnutého veternou a podkôrnikovou kalamitou vysadil vlani LESY Slovenskej republiky, štátny podnik až 15 miliónov malých stromčekov. Zalesňovanie sa koncentrovalo najmä na oblasť Nízkych Tatier, Slovenského Rudohoria, Kysúc a na obnovu borovicových a topoľových lesov na západnom Slovensku.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik patrí do rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, SR, je najväčším správcom lesného majetku na Slovensku, ktorý zamestnáva 3500 ľudí. Obhospodaruje približne 900 tisíc hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Všetky lesy v správe podniku sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom a certifikované podľa celosvetového  Programu pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém (PEFC).

Kompletné znenie Správy o lesnom hospodárstve za rok 2015 je možné stiahnuť tu:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=123&id=10995

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood