Facebook Statistics

Aktuality

Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je nástrojom na riešenie súčasných výziev

19-11-2020

Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) na svojom online zasadnutí (16. 11. 2020) vyjadrila jednoznačné stanovisko ohľadom budúcnosti stratégie Európskej únie (EÚ) pre lesy. Po Európskom parlamente je tak druhou kľúčovou inštitúciou EÚ, ktorá pristúpila k tomuto kroku.

Diskusia agroministrov nadväzovala na nedávno prijaté závery Rady Európskej únie k budúcej stratégii pre lesy. Túto stratégiu by mala Európska komisia zverejniť začiatkom budúceho roka. Keďže Rada EÚ pozostáva zo zástupcov všetkých členských štátov, spomínané závery sú dokumentom, ktorý reprezentuje spoločné stanovisko európskej „dvadsaťsedmičky“.

Odkaz, ktorý vyslali ministri jednotlivých členských štátov, je jasný a zrozumiteľný - Bez lesov to nepôjde. Bez nich môžeme zabudnúť na ambiciózne ciele, ktoré si EÚ stanovila v Európskej zelenej dohode a ktoré majú prispieť k plneniu našich medzinárodných záväzkov vyplývajúcich napr. z Parížskej klimatickej dohody alebo globálnych cieľov udržateľného rozvoja. Zdravé a odolné lesy, ktoré spoločnosť chráni a využíva udržateľným spôsobom, sú preto riešením.

Aj keď tento odkaz nie je ničím novým, vo svetle spomínaných záväzkov nadobúda významnejší rozmer. Dosiahnutie rovnováhy všetkých troch dimenzií trvalej udržateľnosti sa do budúcna stáva ešte väčšou výzvou. Ministri preto potvrdili, že nadchádzajúce zverejnenie novej stratégie pre lesy vnímajú ako zásadný krok v kontexte súčasných výziev, akými sú ochrana klímy, zachovanie biodiverzity a rozvoj biohospodárstva.

Ministri zároveň zdôraznili, že kľúčovým nástrojom, ako zabezpečiť, aby lesy plnili široké spektrum funkcií na prospech spoločnosti, je trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Koncept, ktorý v sebe integruje aj potrebu zachovania biodiverzity. Koncept, ktorý má korene v európskej lesníckej tradícii a ktorého obsah i princípy sú systematicky vyvíjané aj na medzinárodnej úrovni.

V Európe je tomu tak už tridsať rokov v rámci ministerského procesu FOREST EUROPE. Je preto dôležité, aby budúca stratégia EÚ pre lesy bola postavená na tomto medzinárodne uznanom koncepte. To je predpoklad na to, aby stratégia mohla byť vyváženým dokumentom, rešpektujúcim multifunkčnosť lesov, a tým aj nástrojom na zosúladenie rôznych záujmov a politík EÚ súvisiacich s lesmi.

Slovenská republika v rámci zasadnutia agroministrov pozitívne hodnotila skutočnosť, že Rada EÚ považuje adaptáciu lesov na klimatickú zmenu za jednu z prioritných oblastí. Štátny tajomník agrorezortu Andrej Gajdoš na online konferencii zdôraznil, že v súvislosti s klimatickou zmenou musia byť ochrana a zvyšovanie odolnosti potenciálu lesov jednou z kľúčových priorít budúcej stratégie EÚ pre lesy.

Ministri zároveň zdôraznili dôležitosť finančnej podpory a realizácie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Úlohu v tomto zmysle zohráva Spoločná poľnohospodárska politika aj ďalšie finančné nástroje EÚ. Na záver rokovania apelovali na Európsku komisiu, aby vzala do úvahy prijaté závery Rady pri príprave obsahu budúcej stratégie pre lesy.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood