Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Účastníci videokonferencie Európa Karpát riešili aktuálne výzvy v poľnohospodárstve a potravinárstve

27-02-2023

Dňa 26. februára 2023 (nedeľa) sa v poľskom Krasiczyne uskutočnila konferencia ,,Európa Karpát", na ktorej Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník MPRV SR, p. Martin Kováč. Podujatie prebiehalo v zmiešanom formáte (prezenčne/online) za účasti zástupcov krajín karpatského regiónu, ako aj predstaviteľov Európskej komisie. Konferencia ,,Európa Karpát" je dlhoročným projektom s cieľom posilňovania spolupráce medzi krajinami strednej a východnej Európy na regionálnej, národnej, ale aj európskej úrovni. Hlavným zámerom „karpatského zoskupenia“ je dosiahnutie vyváženého rozvoja a udržateľnosti celého regiónu.  

Slovenská republika participovala na diskusii  v rámci panelu ,,Potravinová bezpečnosť a strategická autonómia EÚ tvárou v tvár vojne na Ukrajine“. V rámci uvedeného panelu vystúpil aj eurokomisár J. Wojciechowski.

V úvode diskusného panelu jednotliví účastníci konferencie zhodne poukázali na súčasnú náročnú situáciu v dôsledku negatívnych dopadov vojnového konfliktu na Ukrajine, ako aj pandémie Covid-19 či čoraz viac prítomných následkov zmeny klímy. Ako uviedol aj eurokomisár Wojciechowski, poľnohospodári v súčasnosti stoja pred najväčšou skúškou od čias II. svetovej vojny, kedy Ruská federácia využíva nedostatok potravín ako zbraň. V tomto kontexte predstavuje zaistenie potravinovej bezpečnosti kľúčovú prioritu.

Otázky zaistenia globálnej potravinovej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti agrosektora boli adresované počas celej diskusie. Eurokomisár taktiež opakovane podčiarkol význam odkazu tzv. „4S“ security, stability, sustainability, solidarity.

Zástupca Ukrajiny vysoko ocenil spoluprácu a solidaritu zo strany EÚ a najmä susediacich členských štátov, ako aj vytvorenie koridorov solidarity, vďaka ktorým môže Ukrajina pokračovať v exportoch na africký kontinent. Zároveň zdôraznil, že predpokladom pre fungujúcu spoluprácu s EÚ je harmonizácia právnych predpisov Ukrajiny s európskou legislatívou, na čom v súčasnosti aktívne pracujú. V tejto súvislosti by uvítali podporu a výmenu skúseností zo strany členských štátov EÚ, napríklad v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, hnojív a pod. Potreba harmonizovaných pravidiel a jednotných kritérií pre importované komodity z Ukrajiny bola opakovane zdôraznená aj zo strany Slovenskej republiky a Európskej komisie.

V rámci diskusie bola viackrát skloňovaná aj podpora pomoci a solidarity voči Ukrajine. Vo vzťahu k realizovaným opatreniam pomoci pre Ukrajinu však Slovensko a Poľsko zhodne poukázali na potrebu prehodnotenia nastavenia koridorov solidarity. Bude nevyhnutné zamedziť tomu, aby export obilia z Ukrajiny negatívne vplýval na domáci trh a konkurenčne znevýhodňoval našich poľnohospodárov. Ako uviedol aj štátny tajomník M. Kováč, v kontexte súčasného diania je nevyhnutné prijať účinné opatrenia na zmiernenie situácie a zabezpečiť fungujúce podporné mechanizmy pre poľnohospodárov. Eurokomisár v reakcii vyjadril pochopenie pre obavy členské štáty, avšak je nevyhnutné uvedomiť si, že sme členmi jednotného spoločného trhu. Zablokovanie exportov z Ukrajiny nie je odpoveďou a musíme hľadať zodpovedné riešenia. Poľnohospodári však nesmú ostať bez pomoci, preto Komisia v súčasnosti pripravuje balík opatrení a verí, že ich zavedenie prinesie želané výsledky.

Vo vzťahu k novej SPP sa delegácie zhodli na tom, že implementácia strategických plánov bude pre členské štáty výzvou. Je dôležité zabezpečiť aby boli poľnohospodári na túto zmenu dobre pripravení. Zástupca Poľska zároveň zdôraznil, že je potrebné smerovať naše aktivity k zaisteniu profitability a odolnosti agrosektora. Vo vzťahu k SP SPP eurokomisár poďakoval českým štátom za spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že dokumenty majú správne smerovanie.

Štátny tajomník M. Kováč zdôraznil, že k zaisteniu potravinovej bezpečnosti, ako jednej z kľúčových priorít bude SR prispievať aj prostredníctvom strategického plánu SPP, pričom podporené budú sektory s najväčšou pridanou hodnotou pre ekonomický, environmentálny a sociálny rozvoj Slovenska, ale aj celej EÚ. SP SPP venuje osobitnú pozornosť aj mladým poľnohospodárom, ktorí budú v novom PO 2023-2027 podporení formou priamych platieb alebo prostredníctvom projektových podpôr na rozvoj vidieka. V závere svojho vystúpenia taktiež uviedol, že EÚ by mala vyvinúť maximálne možné úsilie na ukončenie vojnového konfliktu, keďže prijímané čiastkové opatrenia nepredstavujú dlhodobé riešenie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood