Facebook Statistics

Aktuality

ÚKSUP bude mať nové vedenie

13-08-2021

Na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSUP) prichádza k personálnej zmene. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan odvolal z vedenia Ing. Janu Vargovú, PhD., ktorej poďakoval za doterajšiu prácu a zároveň vymenoval na túto pozíciu PhDr. Jána Berceliho. Funkcie sa ujme v pondelok 16. augusta 2021.

Nový generálny riaditeľ ÚKSUP PhDr. Ján Berceli (1980) je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1998 – 2003 riadil výrobu v súkromnej spoločnosti zameranej na potravinársku výrobu. Od r. 2003 pôsobil na pozícii zástupcu obchodného riaditeľa, kde mal na starosti najmä riadenie siete obchodných managerov, venoval sa prieskumu trhu, obchodnému reportingu, zahraničnému obchodu, ako aj riadeniu ľudských zdrojov.

ÚKSÚP je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou MPRV SR. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod). Pracoviská ústavu okrem hlavných úloh kontrolno-skúšobnej činnosti plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem v odbore svojej činnosti, vývoja a overovania nových metodík a metodologických postupov.

Ústav má bohatú históriu, svojou skladbou odbornej činnosti je širokospektrálnym pracoviskom porovnateľným s európskym štandardom.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood