Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Urobili sme prvý krok na ceste k sebestačnosti vo výrobe jedlého oleja z repky

06-04-2022

Minister Samuel Vlčan,  predseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák a podpredseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Štefan Tóth podpísali Memorandum o porozumení pre zabezpečenie produkcie surového repkového oleja vyrábaného v súlade s požiadavkami na potravinársku kvalitu na území SR. Cieľom spolupráce je nájsť spôsob ako perspektívne zabezpečiť výrobu repkového oleja v kvalite rafinovaného potravinárskeho, ktorá by viedla k pokrytiu celoročnej potreby Slovákov.

Hoci sa na Slovensku ročne vypestuje vyše 400 tisíc ton repky olejnej, nevyrába sa z nej u nás rafinovaný olej potravinárskej kvality. V súčasnosti sa spracováva na technický olej a kŕmnu surovinu a približne polovica sa vyváža do zahraničia. Až 97 % rastlinného oleja sa dováža zo zahraničia, iba 3 % sa lisujú na Slovensku. Situácia na Ukrajine a mimoriadne vysoký nárast cien komodít poukázali na potrebu hľadať cestu na zabezpečenie lisovania a rafinácie repkového oleja v domácich podnikoch. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) preto v záujme zabezpečenia výšky ročnej spotreby Slovákov, ktorá ročne predstavuje okolo 50 tis. ton jedlého oleja, našlo relatívne rýchle riešenie: ,,Od zániku Palmy Tumys sme na Slovensku nemali spracovateľa na rafinovaný potravinársky repkový olej, a až na nízku produkciu špeciálnych olejov, nemáme výrobu potravinárskeho oleja vôbec. Verím, že podpisom memoranda sme naštartovali prípravu procesu dobudovania rafinačnej linky na jeho výrobu. Ministerstvo poskytne spoločnosti Poľnoservis administratívnu pomoc a spoluprácu pri získavaní povolení na zriadenie linky, ktoré by za normálnych okolností trvalo aj dva roky,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan. 

Spoločnosť Poľnoservis, ktorá je významným slovenským spracovateľom repky olejnej a vyše 10 rokov sa zaoberá lisovaním oleja a výrobou kŕmnych surovín, sa na druhej strane zaviazala, že v lehote 4 mesiacov odo dňa podpisu tohto memoranda doručí návrh projektu technickej realizovateľnosti ministerstvu: ,,V nasledujúcich dňoch spustíme prípravu organizačných a technických opatrení, vrátane vyčíslenia investičných výdavkov, ktorých vynaloženie je nevyhnutné na vybudovanie novej technologickej časti zabezpečujúcej olej v kvalite rafinovaného potravinárskeho oleja. Ako spoločnosť sa stále vyvíjame, chceme ďalej rásť, inovovať a využívať ďalšie príležitosti na trhu, ktoré sa naskytnú, pričom v tomto prípade chceme maximálne vyjsť v ústrety štátnemu záujmu,“ ozrejmil predseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák.

Taktiež spoločnosť Poľnoservis do deviatich mesiacov od podpisu memoranda vyvinie maximálne úsilie, aby upravila prevádzkovanie svojej existujúcej linky na výrobu surového repkového oleja v súlade s hygienickými požiadavkami pre potravinársku prevádzku. Otázku ako dlhé časové obdobie je potrebné pre zrealizovanie výstavby a spustenie prevádzky linky, v ktorej sa bude vylisovaný olej upravovať na potravinársku kvalitu zodpovie štúdia technickej realizovateľnosti, ktorú sa Poľnoservis zaviazal zostaviť do maximálne štyroch mesiacov od podpisu memoranda.

Spoločnosť Poľnoservis, a.s. so sídlom v Leopoldove, pôsobí na trhu od roku 2011 a zaoberá sa lisovaním oleja z repkového semena. Inštalované technológie spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne a technologické pravidlá pre dosiahnutie požadovanej kvality produkcie v zmysle platných slovenských a európskych noriem. Poľnoservis spracuje ročne viac ako 230 tis. ton semena repky, pričom sa vyrobí viac ako 100 tis. ton oleja a cca 130 tis. ton repkových šrotov. Tie sú vďaka vysokému obsahu bielkovín dôležitou súčasť kŕmnych zmesí pre živočíšnu výrobu. V súčasnosti vyrábaný olej slúži ako vstupná surovina na výrobu biopalív, ktoré znižujú závislosť na dovoze ropy zo zahraničia a šetria až 70% emisií skleníkových plynov (v porovnaní s fosílnym ekvivalentom). Aktuálne sa podieľajú na plnení cieľa obnoviteľnej energie v doprave až 91 percentami. Celý proces spracovania a výroby je bezodpadový a udržateľný.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood