Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

15-05-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), vydáva podľa § 58 ods. 1 písm. n) zákona o lesoch toto usmernenie. Účelom usmernenia je upraviť formu oprávnenia, ktorým fyzické osoby a právnické osoby preukazujú oprávnenie využívať lesné cesty, alebo používať lesné pozemky podľa zákona o lesoch a vo vzťahu k ustanoveniu § 305 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood