Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Verejný odpočet organizácií MPRV SR

22-05-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2022. Ide o príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR.

Zoznam a termíny:

Pôdohospodárska platobná agentúra31. máj 2023 (streda), od 10:00 h;  miesto konania: PPA, Hraničná 12, Bratislava, zasadačka Šírava

Plemenárska inšpekcia SR: 29. máj 2023, od 10:30 h, miesto konania: MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: 29. máj 2023, od 9:00 h, miesto konania: MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky: 24. máj 2023, od 9:00 h do 10:00 h, miesto konania: ÚKSÚP v Bratislave, pavilón A, Matúškova 21, Bratislava.

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: 29. máj 2023, od 13:00 h, miesto konania: MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

Múzeum vo Svätom Antone: 26. máj 2023, od 10:00 h do 11:00 h, miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton.

Národné lesnícke centrum: 31. máj 2023, od 10:00 h do 11:00 h, verejný odpočet sa bude konať online formou prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu bude možné na webovej stránke https://web.nlcsk.org/.

Štátny veterinárny a potravinový ústav: 29. máj 2023, od 14:00 h, miesto konania: MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood