Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Viac peňazí pre našich potravinárov v novom eurofondovom období

07-02-2022

Tripartita schválila národný Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2021-2027.  Teraz smeruje na rokovanie Vlády SR. Po zapracovaní pripomienok prináša SP našim potravinárom priemerne 35 miliónov eur ročne na priame podpory. V minulom období to bolo priemerne 31 miliónov eur ročne. Okrem priamej podpory naplánovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ďalších zhruba 100 miliónov eur na investičné i neinvestičné podpory na spracovanie poľnohospodárskych produktov.

V nepriamej podpore je vyčlenených do biohospodárstva 30 miliónov eur. Tieto prostriedky budú môcť potravinári využiť na investície do spracovania lokálnych produktov tak, aby ich výroba nezaťažovala životné prostredie a bola v súlade s cieľom ochrany klímy a udržateľného rozvoja. Pôjde teda o investície do zníženia energetickej náročnosti výroby, ekologizácie výroby, používania ekologických obalov a podobných ,,eko-“ riešení.

Strategický plán SPP kladie vysoký dôraz na rozvoj spolupráce od chovateľov, či pestovateľov, cez spracovateľov produktov až po odbyt do obchodov, teda na rozvoj tzv. vertikálnej spolupráce. Na takéto projekty je vyčlenených 25 miliónov eur.

Ďalším okruhom projektov budú investície do kapitálu, technológií, logistiky, marketingu a spracovania produktov rastlinnej a živočíšnej výroby v rámci nástroja Spoločná organizácia trhu pre ovocie, zeleninu, zemiaky, mlieko, ošípané, ovce a kozy. Na to je vyčlenených 52,5 milióna eur.

Producenti a spracovatelia mlieka a cukru budú mať možnosť čerpať mimoriadne zdroje z EÚ na podporu ich vertikál, pretože sú identifikované ako strategické.

,,Veľmi dobre si uvedomujeme obrovský investičný dlh, s ktorým bojujú naše potravinárske podniky. Bohužiaľ, finančné zdroje určené na modernizáciu a investície do prevádzok sa v minulých eurofondových obdobiach ,,prejedli“ vo forme priamych platieb, alebo v horšom prípade, zmizli v korupčných schémach. Naši potravinári sú tak v značnej konkurenčnej nevýhode oproti zvyšku Európy, ktorá sa už nezameriava na modernizáciu, ale ekologizáciu výroby. Preto sme pre nich pripravili aj finančné nástroje zo štátneho rozpočtu,“  uviedol štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč.

Na dnešnom rokovaní tripartity sa taktiež odsúhlasilo vytvorenie platformy zástupcov rezortu pôdohospodárstva, sociálnych partnerov a ďalších odborných expertov, ktorá sa bude venovať ďalším návrhom na zlepšenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky v témach, ktoré boli predmetom pripomienok tripartity, a teda pozemkovým úpravám, podpore potravinárskeho priemyslu, oblastiam s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami, stratégii miestneho rozvoja, chodu MAS, iniciatíve LEADER a AKIS-u.

MPRV SR vypracovalo súbor opatrení, ktorý vytvorí rámec na podporu spracovateľského sektora na Slovensku až do roku 2039. Príjemcom pomoci budú komerčnými bankami poskytované investičné úvery, ktorých ručenie bude v kompetencii MPRV SR. Vďaka použitiu štátnych finančných aktív vo výške 250 miliónov sa vytvorí tzv. pákový efekt v pomere 1:5. Týmto efektom suma 250 miliónov eur štátnych záruk vygeneruje hodnotu úverov 1,25 mld. eur, ktoré poskytnú banky.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood