Facebook Statistics

Aktuality

Výberové konanie na šéfa Národného lesníckeho centra

10-09-2020

V stredu (9. 9. 2020) sa uskutočnilo prvé kolo výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra (NLC). Podmienky na postup do druhého kola splnili dvaja uchádzači. Ešte tento mesiac sa rozhodne, kto bude viesť príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).

V sídle Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa uskutočnilo prvé kolo výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa. Prihlásení uchádzači absolvovali odborný test a pred výberovou komisiou prezentovali stratégie a koncepcie rozvoja tejto príspevkovej organizácie, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Do prvého kola boli prihlásení traja uchádzači, z toho jeden z nich sa z účasti na výberovom konaní ospravedlnil. Výberová komisia po vyhodnotení výsledkov prvého kola oznámila, že do druhého kola, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2020 v budove MPRV SR v Bratislave postúpili dvaja uchádzači – Ing. Peter Balogh PhD. a Ing. Igor Morong.

Národné lesnícke centrum je príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky od 1. 1. 2006. Medzi jej hlavné činnosti patria: lesnícka veda a výskum, hospodárska úprava lesov, komplexné zisťovanie stavu lesa a rámcové plánovanie, lesnícke plánovanie ochrany lesa a lesníckych činností, výchova a vzdelávanie v lesnom hospodárstve, poradenská činnosť, práca s verejnosťou a komunikačná stratégia lesného hospodárstva na národnej úrovni.

V súčasnosti NLC tvoria štyri ústavy: Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky, Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen.

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood