Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

12-06-2018

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Dátum vyhlásenia výzvy: 21.12.2016
Alokácia výzvy: 81 830 693 €

Spolu 87 predložených projektov v hodnote 41 920 677 € (EÚ zdroje)

Uzatvorenie 1. kola výzvy – 21.3.2017

 • predložených – 35 projektov v hodnote  15 697 502 €
 • schválených 29 projektov  v hodnote 13 481 554 €
 • 2 projekty boli neschválené v hodnote 231 850 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 4 projektoch bolo zastavené konanie hodnote 1 893 701 € žiadaných EÚ zdrojov                   

Uzatvorenie 2. kola výzvy – 21.6.2017

 • predložených – 21 projektov  v hodnote 8 583 929 €
 • schválených 15 projektov v hodnote 6 316 198 €
 • pri 3 projektoch bolo zastavené konanie v administratívnom overovaní v hodnote 1 314 966 €
 • 1 projekt bol stiahnutý žiadateľom v hodnote 715 309 € žiadaných EÚ zdrojov
 • 2 projekty boli neschválené v hodnote 203 611 € žiadaných EÚ zdrojov

Uzatvorenie 3. kola výzvy – 21.9.2017

 • predložených –  31 projektov v hodnote  17 639 247  €
 • schválených 19 projektov v hodnote 10 882 996 €
 • 4 projekty boli neschválené v hodnote 2 743 412 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 4 projektoch bolo zastavené konanie hodnote 2 313 757 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 4 projektoch prebieha konanie o ŽoNFP v hodnote 1 680 090 €

Spolu bolo v 1., 2. a 3. kole schválených 63 projektov v celkovej sume 30 680 747 €

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood