Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod cyklotrasami je nevyhnutná podmienky ich výstavby

08-06-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri minulého roka vyhlásilo eurofondovú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Medzi oprávnené aktivity patria cyklistické komunikácie, doplnková cyklistická infraštruktúra, budovanie prvkov upokojovania dopravy, zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky a propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Financovať budovanie, rekonštrukciu alebo údržbu rekreačných a horských cyklotrás zo spomínanej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) nie je možné. Výzva je zameraná výlučne na mestskú cyklodopravu. Upozorňujeme, že predmetný blog preto spája dve rôzne oblasti a tou sú rekreačná resp. mestská cyklodoprava a navádza nesprávny dojem, že horské cyklotrasy budú financované z eurofondov.

Iniciatíva k vyvlastňovaniu cyklotrás smeruje k téme, s ktorou majú dlhodobo problém všetky subjekty, ktoré sa usilujú o budovanie cyklotrás. Mnohé zaujímavé a pre verejnosť prospešné projekty totiž neraz stroskotajú na nevysporiadaných majetkovo-právnych vzťahoch. Upozorňujeme, že vysporiadanie pozemkov je nevyhnutná podmienka aj k získaniu nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu na rozvoj cyklodopravy. Bez právneho vzťahu k pozemkom nie je možné získať územné ani stavebné povolenie na cyklotrasu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj štátny podnik LESY SR venujú v poslednej dobe zvýšenú pozornosť posilneniu rekreačných funkcií lesov. Je potrebné brať do úvahy, že na Slovensku sa ale nachádzajú aj lesy, ktorých funkciou je hospodárska činnosť, čiže ťažba obnoviteľnej prírodnej suroviny – dreva. To sa v širokom meradle používa napríklad na stavbu domov, výrobu nábytku, papiera, hračiek a podobne. Bez ťažby dreva by to nebolo možné. Na prepravu a približovanie dreva slúžia lesné cesty, ktoré v mnohých prípadoch slúžia aj na turistické a cykloturistické účely. Povinnosťou vlastníka je lesné cesty opraviť a to LESY SR aj dodržiavajú. Táto činnosť je ale závislá od počasia, resp. od ostatných súvisiacich prác. Ďakujeme preto verejnosti, že rešpektuje obmedzenia na lesných cestách počas ťažby dreva a to najmä z bezpečnostných dôvodov. V súčasnej dobe nastáva otázka usmerňovať zriaďovanie lesných cyklotrás do menej frekventovaných lokalít, kde bude minimálny predpoklad so stretom s lesnými mechanizmami a dopravnými prostriedkami.

Predstavitelia rezortu pôdohospodárstva sa v apríli tohto roku stretli so zástupcami občianskeho združenia Naše Karpaty, ktorého predmetom boli témy podpory rekreačných funkcií lesa, šetrné metódy lesnej hospodárskej činnosti a komunikácia s verejnosťou. Lesy SR a národný cyklokoordinátor v marci tohto roku podpísali Memorandum o spolupráci pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku. Na základe neho budú vzájomne viac spolupracovať pri rozvoji cyklotrás na lesných ciest.

Podrobnejšie informácie

Lesné cesty sú budované za účelom možnosti trvaloudržateľného hospodárenia v lesoch. Sú výrobným prostriedkom vlastníka, resp. správcu pozemku. Podľa § 30 ods. 1 Zákona 326/2005 o lesoch (ďalej len „zákona“) má každý právo vstupovať na lesné pozemky na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Podľa § 31 je ods. 1 písm. d zákona  je jazda na bicykli mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy zakázaná.

Podľa § 31 ods. 1 písm. f zákona je zakázané vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie. Podľa „Všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku LESY Slovenskej republiky“ je každý dodávateľ prác povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty, značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami podľa druhu vykonávanej práce. Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať podľa § 25 ods. 2 zákona v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, t. j. na trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch. Každá požiadavka nad rámec zákona vyžaduje dohodu s vlastníkom, správcom pozemku alebo osobitný režim hospodárenia s nadväzujúcou úhradou nákladov za obmedzenie vlastníckych práv. Avšak údržba ciest š.p. LESY SR nezodpovedá údržbe cyklotrás. Lesné cesty sú udržiavané v stave pre vyššie uvedené účely lesnej cesty. Komplexná revitalizácia ciest sa uskutočňuje až po ukončení prác v danej lokalite, pričom nemusí ísť o malé územia. Dôležitou otázkou je i otázka, kto je správcom cyklotrasy, keď je cyklotrasa na lesnej ceste, ktorá slúži lesnému hospodárstvu.

Aktuálne prebiehajú rokovania ako realizovať Memorandum v praxi národným cyklokoordinátorom a  Slovenským cykloklubom. Témami sú značenie existujúcich cyklotrás, budovanie nových cyklotrás (splnenie podmienok vyplývajúcich z legislatívy – územné konanie, stavebné konanie, prenájom majetku, a pod.), vysporiadanie sa s „nelegálnymi cyklotrasami“, ktoré neboli vybudované so súhlasom vlastníkov, správcov pozemkov.

Lesy SR pripravujú MANUÁL pre záujemcov o budovanie nových trás, ktorý by konkretizoval zákonné limity, postupy, práva, povinnosti a zodpovednosť pri budovaní, resp. označovaní nových cyklotrás. Aktuálne cyklotrasy prechádzajú aj lesnými cestami, ktoré slúžia primárne pre zvážanie dreva, sú rôzneho charakteru, asfaltové, spevnené makadamom, ale tiež zvážnice bez spevnenia. V prípade, že v ich okolí prebieha ťažba, môžu byť v tom čase znehodnotené, ale to je stav dočasný a po skončení ťažby prebieha ich revitalizácia. Počas prebiehajúcej ťažby sú tieto úseky označované výstražnými tabuľami, aby nebolo ohrozené zdravie, resp. život cyklistov.

Komentáre k fotografiám

Podľa všetkých dostupných faktov cyklista vstúpil na cestu v čase, kedy sa vykonávalo približovanie drevnej hmoty. Vstup do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva približovanie drevnej hmoty, je zakázané. Fotografia je zo zimy roku 2016, kedy OZ Naše Karpaty podali podnet na GR ako aj ŠS LH, po následnej vykonanej kontrole oboma subjektami neboli nájdené žiadne nedostatky, platná legislatíva bola dodržaná. Drevná hmota na obrázku pochádza z JPRL 691 LC Lesy SR Bratislava, ktorý je v obhospodarovaní LS Bratislava. Pripomíname, že pracovisko bolo na oboch smeroch označené zodpovedajúcimi výstražnými tabuľami. Po ukončení odvozu dreva bola na tejto lesnej ceste vykonaná údržba.

Nevieme presne identifikovať miesto, kde to bolo odfotografované, hrebeňová červená turistická značka vedie cez mestské lesy Sv. Jur, cez územie LS Bratislava, LS Pezinok a LS Lozorno. V zime bola v okolí tejto trasy na LS Bratislava spracovávaná podkôrniková smreková kalamita v JPRL 618 10 a 616a10 a odvoz dreva prebiehal z časti aj po tejto turistickej trase. Ihneď po ukončení odvozu dreva bola táto trasa upravená kamenivom.

Situácia vznikla tým, že koncom apríla napadlo cca 15 cm snehu, ktorý spôsobil, že boli polámané konáre stromov bezprostredne pri asfaltovej odvoznej ceste mestských lesov Bratislava, po ktorej LESY SR vozia drevo so súhlasom MLBA, v smere do Pezinka na ES. Je teda zavádzajúce tvrdenie, že si lesníci skracujú cestu cez lesopark. Konkrétna haluz bola zavesená na elektrickom kábli a šofér OZLT sa bál, že ho roztrhne a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom ako aj výpadku elektriny, preto obchádzal toto miesto po lúke, ktorá bola v tom čase celá pod snehom. LESY SR okamžite kontaktovali zástupcu MLBA, pričom prisľúbili, že akonáhle bude terén schopný, uvedie sa lúka do pôvodného stavu, čo sa aj stalo. Tu je fotografia súčasného stavu:


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood