Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2005

28-04-2005

Uznesením vlády SR č. 246 zo 6. apríla 2005 bol schválený systém podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005 a 2006 na základe ktorého budú podporené dve oblasti:

 • I. Projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a zároveň na podporu prehĺbenia spolupráce s vyššími územnými celkami a s členom/členmi IS RRA,
 • II. Podpora činnosti regionálnych združení.


1. Príjemca účelovej dotácie

Žiadateľom v systéme podpory euroregionálnych aktivít môže byť euroregionálne združenie zaregistrované na území Slovenskej republiky, ktoré sa zúčastnilo v systéme podpory euroregionálnych aktivít v nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 986/2001 a č. 473/2003:

 • Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ (Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ)
 • Regionálne združenie Záhorie (Euroregión Pomoravie)
 • Región Beskydy (Euroregión Beskydy)
 • Ipeľský Euroregión (Ipeľ - Ipoly Euroregion)
 • Región Biele Karpaty (Euroregión Bílé-Biele Karpaty)
 • Región Neogradiensis (Euroregión Neogradiensis)
 • Podunajsko-Dolnovažské regionálne združenie (Euroregión Podunajského Trojspolku)
 • Región Tatry (Euroregión Tatry)
 • Únia Slanej a Rimavy (Euroregión Slaná-Rimava)
 • Región Karpaty (Karpatský Euroregión)
 • Euroregión Kras (Euroregión Kras).

Žiadateľom ďalej môže byť aj euroregionálne združenie, ktorého zaregistrovanie na území SR bolo vykonané po schválení uznesenia vlády SR č. 473/2003 zo dňa 11. júna 2003. Všetky euroregionálne združenia musia spĺňať nasledovné kritériá:

 1. registrácia združenia slovenskej časti štruktúry euroregiónu,
 2. stanovy združenia,
 3. zápisnica posledného valného zhromaždenia,
 4. podpísaná dohoda o cezhraničnej spolupráci.


2. Oblasť podpory

I. oblasť

V rámci tejto výzvy môžu byť podávané projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a zároveň na podporu prehĺbenia spolupráce s vyššími územnými celkami a členmi IS RRA.

Cieľom tejto oblasti je podpora projektov na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a zároveň prehĺbenia spolupráce s vyššími územnými celkami a regionálnymi rozvojovými agentúrami v Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr.

Pod projektmi zameranými na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce sa rozumejú projekty pripravené a uskutočnené v spolupráci s vyšším územným celkom, s regionálnou rozvojovou agentúrou zaradenou do IS RRA a majúce priamy cezhraničný dopad v nasledujúcich témach:

 1. organizovanie propagačných aktivít, seminárov, konferencií, prezentácií a služieb venovaných k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce,
 2. príprava pracovníkov euroregionálnych združení na programovacie obdobie 2007-2013,
 3. spracovanie programových dokumentov,
 4. spoločné plánovanie.


3. Financovanie projektov

Forma podpory projektov spočíva v poskytnutí účelovej dotácie na projekt. Účelová dotácia na predložené projekty je limitovaná výškou 0,3 mil. Sk na jeden projekt. Pre všetky projekty musí byť zabezpečené spolufinancovanie najmenej vo výške 10% celkových nákladov, z vlastných zdrojov žiadateľa o dotáciu.

Finančná dotácia na projekty bude poskytnutá na základe zmluvy o poskytovaní účelovej dotácie na projekty podporujúce euroregionálne aktivity v dvoch etapách: 70% a 30% celkovej dotácie, pričom 70% z celkovej dotácie bude poskytnutých po podpise zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie a 30% prostriedkov bude poskytnutých až po odsúhlasení priebežnej správy o realizácii projektu Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Uvoľnené finančné prostriedky na tieto projekty podliehajú ročnému zúčtovaniu a možno ich použiť len do 31. 12. bežného roka.

Účelová dotácia môže byť použitá aj na spolufinancovanie projektov podporovaných EÚ.


4. Termín predkladania projektov

Konečným termínom predkladania projektov pre horeuvedené združenia je 16. 5. 2005 do 14:00 hod.

Projekty je potrebné doručiť v jednom origináli a v dvoch kópiách do podateľne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR alebo poštou (s dátumom odoslania najneskôr dňa 16. 5. 2005) na adresu:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
odbor manažmentu regionálneho rozvoja
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava

Súčasne Vás žiadame o zaslanie materiálov (žiadosti a informácií o projekte) v elektronickej podobe na e-mailové adresy [email protected], [email protected], [email protected] (pokiaľ je možné aj prílohy).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood