Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na podporu agrárnej vedy z OECD je otvorená

16-05-2023

Paríž - OECD opätovne ponúka možnosť získať viac zdrojov na agrárnu vedu a výskum a príležitosti na posilnenie medzinárodnej spolupráce a mobility vedeckých kapacít. Výzva z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) na rok 2024 je otvorená do 10. septembra 2023 aj pre Slovenskú republiku.  

Medzinárodná vedecká mobilita bola výrazne zasiahnutá koronakrízou. Prispôsobením sa novej realite a implementáciou nových nástrojov na diaľku OECD nepretržite pokračuje v podporovaní agrárnej vedy a výskumu.

Finančnú podporu z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) je možné získať pre oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rybného a lesného hospodárstva, ako aj pre oblasť rozvoja vidieka na:

  • Medzinárodné vedecké konferencie – sú určené na zorganizovanie medzinárodnej konferencie vo vlastnej krajine. Z programu sa hradí účasť rečníkov z členských štátov programu.
  • Individuálne vedecké štipendiá – sú určené vedeckým pracovníkom za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine programu. Môžu trvať 6 až 26 týždňov.   

Ďalšou, nepriamou možnosťou podpory je, že iná krajina, ktorá je členom programu, získa financovanie a zavolá si prednášať nášho experta, ktorého náklady sú následne uhradené OECD.

Všetko však musí byť v súlade aspoň s jednou z výskumných tém:  

  1. Riadenie prírodného kapitálu,
  2. Posilnenie odolnosti voči viacnásobným rizikám v prepojenom svete,
  3. Transformačné technológie a inovácie.

Témy sú definované podľa politických priorít OECD, ale aj tých, ktoré majú členské krajiny v oblasti poľnohospodárstva. Rozhodujúcim je mandát od ministrov poľnohospodárstva, ktorí sa naposledy stretli v novembri 2022. Hlavnými kritériami zostávajú kvalita, vedecká excelentnosť, jasnosť témy a čoraz viac sa víta inovačný prístup.

Slovenská republika je aktívnym členom programu a môže z neho naďalej čerpať.  

Od decembra 2022 má SR dokonca zastúpenie priamo vo vedení programu. Predsedníčkou jeho riadiacej rady je Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková, PhD. zo Stálej misie SR pri OECD (diplomatka MPRV SR).

Výzva je otvorená do 10. septembra 2023.

Bližšie informácie o výzve, aktuálny zoznam členských štátov programu, ktoré môžu byť súčasťou finančnej podpory a online formuláre

Deklarácia ministrov poľnohospodárstva OECD

Kontakt pre SR: Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková, PhD. ([email protected]).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood